Nej, de ri­ge er slet ik­ke ban­ge for bø­der

BT - - DEBAT -

se, hvor­for der skul­le la­ves en sær­ord­ning for f. eks. mil­li­ar­dæ­ren An­ders Holch Povls­en, der er ble­vet ta­get for at kø­re 2012 km/ t på mo­ter­vej­en, for­di han er en me­get vel­ha­ven­de mand. På den an­den si­de skal han hel­ler ik­ke ha­ve lov til at slip­pe bil­li­ge­re end an­dre. Me­nin­gen med fartbø­der er jo, at det skal gø­re lidt ondt på den, der får bø­den, og det vil fartbø­den på 8.000 kro­ner ik­ke gø­re her. Men det er vær­re for ham, at han står over­for en re­el el­ler

be­tin­get fra­ta­gel­se af kø­re­kor­tet, Det, der be­ty der og det er en al­vor­lig sag for ham, da han er me­get bilg­lad. no­get for folk med man­ge pen­ge, er ik­ke bø­de­stør­rel­sen

dem, der er så ri­ge, at de er li­geg­la­de med al­ting. Men der er god mu­lig­hed for, at man kun­ne få dem til at ret­te sig eft er reg­ler­ne ved at gi­ve dem stør­re bø­der. I dag er fæl­les­ska­bet lidt til grin. Vi ram­mer dem med fær­re mid­ler, og de ret­ter sig ind. Det er et spørgs­mål om ri­me­lig­hed. For jeg sy­nes nær­mest, at jeg kan hø­re lat­te­ren fra de ned­rul­le­de vin­du­er, når de vel­ha­ven­de kø­rer for­bi med 200 km i ti­men og træk­ker på skul­de­ren over det, de skal be­ta­le, for de kan dy­best set væ­re li­geg­la­de.

DER ER AL­TID

de ri­ge har in­gen­ting at gø­re med at få pen­ge ind til statskas­sen. Der er det trods alt så små be­løb i for­hold til sta­tens bud­get, at det ik­ke er det, der hand­ler om. Det hand­ler ale­ne om tra­fi ksik­ker­hed, ri­me­lig­hed og ret­fær­dig­hed. Det hand­ler om at få de­res ad­færd re­gu­le­ret, så de op­fø­rer sig ci­vi­li­se­ret i tra­fi kken.

STØR­RE BØ­DER TIL

AS­GER AAMUND

JEG KAN IK­KE

om, at fartbø­der skal re­gu­le­res eft er ind­tægt, lig­ger i for­læn­gel­se af, hvad SF al­tid me­ner: De ri­ge svin skal brand­be­skat­tes, og der skal fl ere pen­ge til sta­ten. Men det, der be­ty­der no­get for folk med man­ge pen­ge, er ik­ke bø­de­stør­rel­se. Det er fra­ta­gel­se af kø­re­kor­tet. Det er det af­skræk­ken­de mid­del. Men det har SF nok ik­ke for­stå­et.

Povls­ens si­tu­a­tion er han nok ret li­geg­lad med, hvad bø­den bli­ver. Men det bil­lig­ste, han kan slip­pe med, er en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet. Han er fak­tisk tvun­get til i me­get, me­get lang tid at hol­de sig in­den for de nor­mer, der er. El­lers ry­ger kor­tet. Det vil han tæn­ke på hvert mi­nut. Det vir­ker, og det er godt nok. For det vil helt sik­kert af­skræk­ke ham og få ham til at føl­ge loven.

I AN­DERS HOLCH

FOR­SLA­GET FRA SF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.