Fol­ke­lig og far­lig

Krig,

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Ugen blev ind­ledt med en lil­le mi­ni­ster­ro­ka­de man­dag, som mar­ke­re­de af­slut­nin­gen på en usæd­van­lig og dra­ma­tisk regeringskrise. Så var der fred på den front, men den­ne uge i dansk po­li­tik har al­li­ge­vel budt på bå­de no­get far­ligt og no­get fol­ke­ligt. Hvad er far­ligt? Eft er et mø­de i Uden­rigs­po­li­tisk Nævn fre­dag blev det be­slut­tet at for­stær­ke Dan­marks mi­li­tæ­re bi­drag i Irak og Sy­ri­en med kamp­fl y, spe­ci­alstyr­ker og et trans­port­fl y, så det sam­le­de dan­ske bi­drag når op på ca. 400 dan­ske ud­send­te. Det er langt­fra no­gen sik­ker el­ler nem op­ga­ve, de får. For­hol­de­ne i Sy­ri­en er end­nu me­re kom­pli­ce­re­de stor­po­li­tisk end i Af­g­ha­ni­stan og mindst li­ge­så farlige på jor­den.

Når dan­ske po­li­ti­ke­re al­li­ge­vel tør støt­te op om et ek­stra bi­drag til en ope­ra­tion, som er så far­lig, så hand­ler det om fl ere ting, men først og frem­mest om at få skabt ba­re lidt me­re sta­bi­li­tet i re­gio­nen, så folk hol­der op med at fl yg­te i mil­li­ontal. De nær­om­rå­der, der lig­ger uden­for Sy­ri­en, er mæt­te­de til bri­ste­punk­tet af fl ygt­nin­ge. Den ene­ste må­de at få fl ere til at bli­ve i nær­om­rå­der­ne er ved at etab­le­re nog­le sik­re om­rå­der in­den­for lan­dets græn­ser. Hvad er fol­ke­ligt? Ugen har budt på to sto­re fol­ke­li­ge de­bat­ter: Nykre­dits bi­drags­sat­ser og Grim­høj- mo­ske­en.

Nykre­dits dra­ma­tisk for­hø­je­de bi­drags­sat­ser på lån ram­mer tu­sind­vis af bo­li­ge­je­re hårdt på pen­ge­pun­gen og for­stær­ker den fi nan­si­el­le sek­tors no­get blak­ke­de ry. Al­le sa­ger, der be­rø­rer så man­ge men­ne­sker på en så hånd­gri­be­lig må­de, en­der uvæ­ger­ligt som en po­li­tisk sag. Nykredit har for­søgt at lyt­te sig til fred. Det vir­ke­de ik­ke. De har for­søgt at gi­ve Fol­ke­tin­gets Er­hverv­s­ud­valg ad­gang til for­tro­li­ge da­ta. Men det kom­mer hel­ler ik­ke til at vir­ke, for de mang­ler kun­der­nes ac­cept. Indtil de får den, vil trus­len om po­li­tisk ind­blan­ding væ­re bå­de re­el og over­hæn­gen­de. Den kan dog i sid­ste en­de vi­se sig at bli­ve til for­bru­ger­nes for­del. Den an­den fol­ke­li­ge sag? En se­rie pro­gram­mer på TV2 af­dæk­ker, hvad der bli­ver sagt bag luk­ke­de dø­re i luk­ke­de re­li­gi­øse mil­jø­er, og det er ik­ke så lidt. Det er bå­de i strid med dansk lov­giv­ning og ud­tryk for en fuld­kom­men for­mør­ket tænk­ning, der umu­lig­gør en vel­lyk­ket in­te­gra­tion i Dan­mark. Det får selv­føl­ge­lig bå­de be­folk­ning og po­li­ti­ke­re op i det rø­de felt. F. eks. Sø­ren Espersen, der sag­de, at » Ima­mer som Abu Bilal ly­ver os al­le sam­men li­ge op i an­sig­tet. Når Abu Bilal tror sig ale­ne med sin ulyk­ke­li­ge fl ok af hjer­ne­va­ske­de re­li­gi­øse stak­ler, så kom­mer he­le svi­ne­ri­et. Hyl­de­sten til en hver tæn­ke­lig og utæn­ke­lig form for død, hals­hug­ning, ste­ning, pi­skeslag. Ik­ke un­der­ligt, at Grim­høj- moskéen er stor­pro­du­cent af IS- ji­ha­di­ster, « da han frem­før­te et be­slut­nings­for­slag om at op­lø­se moskéen nu og så få afk la­ret se­ne­re, om det stri­der mod grund­loven. Og S- for­mand Met­te Fre­de­rik­sen blæ­ste til en ’ egent­lig kul­tu­rel fri­heds­kamp’. Man må si­ge, at po­li­ti­ker­ne ik­ke spa­rer på hver­ken sto­re ord el­ler arm­be­væ­gel­ser, når det hand­ler om at ta­ge af­stand fra Grim­høj- tænk­nin­gen. Der er og­så spora­di­ske - oft e ri­me­ligt ra­di­ka­le - for­slag til løs­nin­ger, men sta­dig in­gen ny sam­men­hæn­gen­de plan fra Chri­sti­ans­borg. Den for­bi­gå­en­de in­ter­es­san­te? Ro­ka­den! Det fø­les al­le­re­de som en gam­mel re­ge­rings­ro­ka­de. Må­ske for­di den var lidt ke­de­lig. Ro­ka­der har al­drig væ­ret no­gen gyl­den smut­vej til suc­ces el­ler po­pu­la­ri­tet. Hvis det var til­fæl­det, skul­le den tid­li­ge­re re­ge­ring ha­ve væ­ret vold­somt po­pu­lær. Men det er al­li­ge­vel be­mær­kel­ses­vær­digt, at re­ge­rin­gen al­le­re­de har ry­stet stø­vet af sig fra sid­ste uges kol­laps af sa­m­ar­bej­det. En imam, nog­le bi­drags­sat­ser og en dansk krigs­del­ta­gel­se se­ne­re er dags­or­de­nen ryk­ket vi­de­re. Men der er en sæt­nings­ska­de i det blå hus.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Man må si­ge at po­li­ti­ker­ne ik­ke spa­rer på hver­ken sto­re ord el­ler arm­be­væ­gel­ser, når det hand­ler om at ta­ge af­stand fra Grim­høj- tænk­nin­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.