Test tru­er bil­pro­du­cen­ter

BT - - BILER -

FORU­RE­NING bil­pro­du­cents sam­le­de pro­duk­tion ik­ke må ud­le­de me­re end 95 gr. CO2/ km.

Det er en op­ga­ve, som er svær nok i sig selv, men al­le­re­de fra 2017 stil­ler EU krav om, at per­son­bi­lers brænd­stof­for­brug skal op­gi­ves med en ny og me­re re­a­li­stisk test end den nu­væ­ren­de New Eu­ro­pe­an Dri­ving Cyc­le, der og­så er kendt som NEDC­cyc­le.

En ny test kan bli­ve en bom­be un­der bil­pro­du­cen­ter­ne, for som de fle­ste bil­e­je­re ved, har nye bi­ler svært ved at le­ve op til det of­fi­ci­el­le for­brug.

Det skyl­des, at NEDC- te­sten er me­re el­ler min­dre en la­bo­ra­to­ri­e­test, som har me­get lidt med al­min­de­lig kør­sel at gø­re. Der­for har EU ved­ta­get, at fra 1. sep­tem­ber 2017 skal bil­pro­du­cen­ter te­stes bå­de med NECD og den så­kald­te WLTP- test – Wor­ldwi­de Har­monized Light Ve­hi­c­les Test Pro­ce­du­re. Det er sta­dig en la­bo­ra­to­ri­e­test, men den gi­ver et langt me­re re­a­li­stisk bil­le­de af bi­ler­nes for­brug.

Det er godt for bi­li­ster­ne, men ik­ke for bil­pro­du­cen­ter­ne, for med en skrap­pe­re for­brug­s­test skal de til at la­ve bi­ler, som og­så foru­re­ner min­dre i vir­ke­lig­he­den og ik­ke kun i test­la­bo­ra­to­ri­et, og det er ik­ke re­a­li­stisk, me­ner Tho­mas Gött­le, som er PA Con­sul­ting Groups eks­pert på om­rå­det: » Hvis den nye WLTP- test im­ple­men­te­res i 2017, vil der ik­ke væ­re én ene­ste bil­pro­du­cent, der vil nå sit CO2- mål in­den 2020/ 21. «

PA Con­sul­ting Group la­ver hvert år en så­kaldt ben­ch­mark- be­reg­ning af de eu­ro­pæ­i­ske bil­pro­du­cen­ters sam­le­de ud­led­ning. Det en­gel­ske kon­su­lent­hus an­slår og­så, at WLTPte­sten vil øge de nu­væ­ren­de CO2­ud­led­nin­ger med mindst 10 pct. for hver bil­pro­du­cent og gør det der­med svæ­re for dem at le­ve op til nye krav. Hvis BMW og Volkswa­gen skal le­ve op til kra­ve­ne i 2021, skal 25 pct. af de­res solg­te bi­ler i Eu­ro­pa be­stå af mo­del­ler med al­ter­na­ti­ve mo­to­rer som tre­cy­lin­dre­de mo­to­rer, hy­brid­mo­to­rer og el­mo­to­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.