Nis­san vil og­så kø­re selv

BT - - BILER -

Det er mest de sto­re luksuspro­du­cen­ter, der bril­le­rer med selv­kø­ren­de tek­no­lo­gi­er, hvor bi­ler­ne par­ke­rer selv el­ler kan kø­re selv i tæt kø- tra­fik. Men Nis­san har net­op lan­ce­ret et pro­gram, som skal ’ de­mo­kra­ti­se­re’ de selv­kø­ren­de tek­no­lo­gi­er. Den før­ste mo­del, der får de før­ste selv­kø­ren­de tek­no­lo­gi­er, bli­ver Nis­san Qas­hqai ( bil­le­det), og i lø­bet af de næ­ste fi­re år lan­ce­rer Nis­san bi­ler med fle­re og fle­re selv­kø­ren­de tek­no­lo­gi­er. Må­let er i 2020 at in­tro­du­ce­re selv­kø­ren­de bi­ler, der og­så kan kø­re i by­er­ne og hånd­te­re vej­kryds uden ind­gri­ben fra fø­re­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.