På vej mod nye re­kor­der

BT - - BILER -

I fe­bru­ar blev der solgt 16.621 per­son­bi­ler i Dan­mark, og det er en mar­gi­nal stig­ning på 1 pct. i for­hold til ja­nu­ar. Men det er he­le 22 pct. over fe­bru­ar 2015, der vi­ste sig at bli­ve et re­kordår for dansk bilsalg. Det vi­ser de se­ne­ste tal fra De Dan­ske Bi­lim­por­tø­rer. I årets før­ste to må­ne­der er der så­le­des solgt 33.057 per­son­bi­ler – knap 12 pct. me­re end i sam­me pe­ri­o­de i 2015. I de en­kel­te seg­men­ter ses en lil­le stig­ning in­den for SUV og cros­sover, mens det mod­sva­res af et lil­le fald i mi­ni­bil- og Gol­f­klas­sen. En ten­dens, der gæl­der he­le Eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.