Pas nu på, Thorup

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HVOR ER PIO­NE Si­sto? Over­ra­skel­sen og forun­drin­gen var til at ta­ge og fø­le på, da star­top­stil­lin­ger­ne til tors­da­gens top­brag mel­lem FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn lan­de­de. Bå­de på pres­se­plad­ser­ne og blandt pu­bli­kum. Lod man øj­ne­ne lø­be ned over det, der på Her­ning- kan­ten kal­des en ’ star­tel­ver’ ( sagt me­get hur­tigt), var Pio­ne Si­sto ik­ke til at få øje på. Først blandt ud­skift er­ne duk­ke­de FC Midtjyl­lands bed­ste og mest ta­lent­ful­de spil­ler op.

Si­sto var bæn­ket. Ja, sim­pelt­hen sat af. Fy­sisk var han helt i or­den og kampklar trods et tæt pro­gram de se­ne­ste godt og vel to uger. Det ved jeg, han var, og det var ind­skift nin­gen ved Va­clav Kad­lecs ska­de al­le­re­de i 1. halv­leg da og­så det mest ty­de­li­ge vid­nes­byrd om. SI­STO VAR ALT­SÅ vra­get. Vra­get til en alt­af­gø­ren­de topkamp, der i sid­ste en­de knu­ste FC Midtjyl­lands mu­lig­hed for at gen­vin­de mester­ska­bet. Og vra­get blot en uge eft er han bril­le­re­de med et frem­ra­gen­de mål på Old Traff ord og to uger eft er hans brand­kamp på hjem­me­ba­ne mod Man­che­ster Uni­ted.

Det un­drer mig. Jeg har sagt det før og si­ger det igen. Det er mærk­vær­digt at bæn­ke sin bed­ste og mest af­gø­ren­de spil­ler i en kamp, der gør for­skel­len mel­lem po­ten­ti­elt op­fyld­te mål­sæt­nin­ger og et for­år i guld­kam­pen på den ene si­de – og bri­ste­de am­bi­tio­ner og op­gør om se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger på den an­den.

Man­den bag val­get er Jess Thorup. En træ­ner, der tid­li­ge­re i sin kar­ri­e­re har ta­get lig­nen­de be­slut­nin­ger. Vi så det i som­mer, da Thorup som U21- land­stræ­ner bæn­ke­de Vik­tor Fi­s­cher til EM- nøg­le­kam­pen mod Tys­kland, li­ge­som han valg­te at spa­re hol­dets alt­over­skyg­gen­de pro­fi l Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg i selv­sam­me kamp. En uge se­ne­re var Fi­s­cher i øv­rigt bæn­ket igen i se­mi­fi na­len mod Sve­ri­ge.

De be­slut­nin­ger sprin­ger i øj­ne­ne. Og de sprin­ger i øj­ne­ne på en an­den må­de, end de tak­tisk om­dis­ku­te­re­de valg af Jonas Knud­sen frem for Riza Dur­mi­si og Marcos Ureña frem for Va­clav Kad­lec, som og­så løft ede øjen­bryn hen­holds­vis i som­mer til EM og på Old Traff ord i sid­ste uge. For der er en linje i de valg op til val­get om at skrot­te en over­ra­sket Pio­ne Si­sto til tors­da­gens topop­gør. DET OP­LAG­TE SPØRGS­MÅL er hvor­for. Hvor­for ta­ger Thorup de kon­tro­ver­si­el­le valg, der i bed­ste fald blot­ter ham for kri­tik og i vær­ste fald gi­ver bag­slag og ko­ster po­int, sej­re og suc­ces? Jeg har et bud – og det hand­ler en smu­le om magt. I FCM- sam­men­hæng har Pio­ne Si­sto stjer­ne­sta­tus. Præ­cis som Fi­s­cher og Højb­jerg hav­de det på U21hol­det. Og hvor­dan ge­bær­der man sig som en be­sin­dig, for­holds­vis ny træ­ner, over­for den slags, når de ty­pi­ske min­dre magt­kam­pe er un­der op­sej­ling?

Man­ge an­dre træ­ne­re vil­le ta­ge kon­fl ik­ten face- to- face. Vi­se, hvem der be­stem­mer ved at sæt­te spil­le­ren på plads med det, der her­hjem­me kal­des ’ en kam­me­rat­lig sam­ta­le’. Men jeg op­le­ver Thorup som en an­den ty­pe træ­ner. I ste­det for at bru­ge or­det som vå­ben, bru­ger han sin star­top­stil­ling til at vi­se, hvem der be­stem­mer. Vil han ha­ve en spil­ler til at ret­te ind, sæt­ter han ham af. Den ten­dens er han ved at ska­be.

Den slags greb bru­ges oft e i ud­lan­det, hvor af­stan­den mel­lem træ­ne­re og spil­le­re ty­pisk er stør­re. Men på Jess Thorups veg­ne kan jeg væ­re nervøs over, om vir­ke­mid­let er en god idé i FC Midtjyl­land. Si­sto var bæn­ket. Ja, sim­pelt­hen sat af. Fy­sisk var han helt i or­den og kampklar trods et tæt pro­gram

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.