Mirak­let i Not­ting­ham

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HVIS LEI­CE­STER VIN­DER Pre­mi­er Le­ague, vil det så væ­re den stør­ste sen­sa­tion i en­gelsk fod­bolds hi­sto­rie? Det spørgs­mål be­skæft iger fl ere og fl ere fod­bold­folk i takt med, at det bli­ver me­re og me­re sand­syn­ligt, at Kas­per Schmeichel & Co. rent fak­tisk bli­ver en­gel­ske me­stre. Jeg har og­så selv gra­vet i hukom­mel­sen og hi­sto­ri­ebø­ger­ne og let fun­det ud af, at det vil væ­re den stør­ste over­ra­skel­se i ti­den med Pre­mi­er Le­ague. Ja­vel, Bla­ck­burn Rovers vandt Pre­mi­er Le­ague i 1994/ 95, men var i de år en af Eng­lands ab­so­lut ri­ge­ste klub­ber. TAK­KET VÆ­RE MÆCENEN Ja­ck Wal­ker kun­ne klub­ben hen­te en stri­be af de bed­ste spil­le­re i Eng­land, blandt an­dre Alan Shea­rer. Den slags spil­le­rind­køb kan Lei­ce­ster umu­ligt fo­re­ta­ge. Til gen­gæld er det svært at kom­me uden om Not­ting­ham Fo­rest, spe­ci­elt eft er at jeg net­op har læst bo­gen ’ I be­lie­ve in Mira­c­les’, skre­vet af den pris­be­løn­ne­de en­gel­ske fod­boldskri­bent Da­ni­el Tay­l­or. Bo­gen er ba­se­ret på fi lmen af sam­me navn, en fi lm der un­der stor festi­vi­tas blev præ­sen­te­ret på Ci­ty Gro­und i Not­ting­ham i ok­to­ber sid­ste år. Her sam­le­des al­le spil­ler­ne fra det sto­re Fo­rest- hold for at bli­ve præ­sen­te­ret og se fi lmen sam­men med tu­sind­vis af til­sku­e­re, der for en dag kun­ne drøm­me sig til­ba­ge til åre­ne fra 1978- 1980, hvor upå­ag­te­de Not­ting­ham Fo­rest lag­de ik­ke blot Eng­land, men og­så Eu­ro­pa for si­ne fød­der. MAN SKUL­LE NÆ­STEN tro, at fi lmin­struk­tør Jon­ny Owen hav­de ti­met sin fi lm- pre­mi­e­re, så han kun­ne sen­de en be­sked til Lei­ce­ster Ci­ty: Not­ting­ham Fo­rest var et stør­re mira­kel end jer.

Der er man­ge lig­heds­punk­ter mel­lem Lei­ce­ster Ci­ty an­no 2016 og Not­ting­ham Fo­rest an­no 1978. Beg­ge klub­ber kom­mer fra min­dre en­gel­ske provins­by­er i East Mid­lands, og in­gen af klub­ber­ne har hi­sto­risk set væ­ret fast in­ven­tar i en­gelsk fod­bolds bed­ste ræk­ke. Det er da hel­ler ik­ke me­re end to år si­den, at de to klub­ber mød­tes i the Cham­pions­hip, den næst­bed­ste ræk­ke i det en­gel­ske liga­sy­stem. Lei­ce­ster ryk­ke­de op i Pre­mi­er Le­ague i som­me­ren 2014 og lå læn­ge ube­hjæl­pe­ligt sidst i Pre­mi­er Le­ague, in­den en ræk­ke sej­re mod slut­nin­gen af sæ­so­nen sik­re­de det, som eng­læn­der­ne kal­der ’ a gre­at esca­pe’.

På bag­grund af den pro­ble­ma­ti­ske sæ­son 2014/ 15 var Lei­ce­ster af man­ge tip­pet til en ny bund­pla­ce­ring i den­ne sæ­son, hvil­ket kun gør de­res ak­tu­el­le før­ste­plads så me­get me­re ut­ro­lig. For blot syv år si­den spil­le­de Lei­ce­ster Ci­ty oveni­kø­bet i den tred­je­bed­ste ræk­ke. DET VAR DET sam­me med Not­ting­ham Fo­rest den­gang i 1970er­ne. Un­der den le­gen­da­ri­ske ma­na­ger Bri­an Clough ryk­ke­de klub­ben med hiv og sving op i den bed­ste ræk­ke i 1976/ 77 og vandt der­næst i al­de­les su­veræn stil det en­gel­ske mester­skab eft er kun at ha­ve tabt tre ud af de 42 kam­pe, man spil­le­de den­gang. Det min­der jo me­get om Lei­ce­ster, som dog næp­pe en­der som su­veræ­ne vin­de­re af Pre­mi­er Le­ague.

Men lad det nu væ­re. Hvis man vin­der, så vin­der man. Til gen­gæld ven­ter der Lei­ce­ster Ci­ty no­get af en op­ga­ve, hvis sen­sa­tions­klub­ben og­så skal ko­pi­e­re Not­ting­ham Fo­rest på den eu­ro­pæ­i­ske sce­ne, for hold nu fast: Eft er at ha­ve vun­det det en­gel­ske mester­skab som ny­op­ryk­ker fort­sat­te Not­ting­ham Fo­rest sin hær­gen på den eu­ro­pæ­i­ske sce­ne, hvor man vandt Eu­ro­pa Cup’en for mester­hold i bå­de 1978/ 79 og 1979/ 80. Kan man fo­re­stil­le sig Lei­ce­ster vin­de Cham­pions Le­ague i de to kom­men­de sæ­so­ner? Nej, vel. AR­GU­MEN­TET FOR AL­LI­GE­VEL at væl­ge Lei­ce­ster som den stør­ste en­gel­ske fod­bold- sen­sa­tion no­gen­sin­de skul­le væ­re, at der for 35 år si­den ik­ke var den sam­me af­grund mel­lem klub­ber­nes øko­no­mi­ske for­må­en, som der er i dag. Lei­ce­ster Ci­tys trans­fer- re­kord lig­ger på be­sked­ne 9 mio. pund ( 86 mio. kr.) for an­gri­be­ren José Leo­nar­do Ul­loa, hvil­ket er pe­a­nuts sam­men­lig­net med de an­dre ak­tu­el­le top­hold i Pre­mi­er Le­ague. Ba­re som ek­sem­pel hen­te­de Man­che­ster Uni­ted ale­ne sid­ste som­mer he­le fem spil­le­re, der ko­ste­de mar­kant me­re end Ul­loa. OM­VENDT VAR DET med Not­ting­ham Fo­rest, som hen­te­de den en­gel­ske lands­holds­må­l­mand Pe­ter Shilt­on i star­ten af mester­skabs­sæ­so­nen og si­den slog den en­gel­ske trans­fer­re­kord ved at hen­te an­gri­be­ren Tre­vor Fran­cis. Han var i 1979 den før­ste spil­ler i Eng­land, der blev hand­let for en mil­li­on pund. Ak, ja.

Hvis man skul­le over­fø­re dis­se to hand­ler til det nu­væ­ren­de en­gel­ske mar­ked, vil­le det sva­re til, at Lei­ce­ster vil­le væ­re i stand til at hen­te Joe Hart og Har­ry Ka­ne til klub­ben, og en­hver ved, at det vil­le væ­re langt, langt uden for klub­bens øko­no­mi­ske ræk­ke­vid­de. DET ER SVÆRT at sam­men­lig­ne hold fra så for­skel­li­ge tidsal­dre, for ti­den var en an­den den­gang, hvor Not­ting­ham Fo­rest i en kort, men gl­or­vær­dig pe­ri­o­de do­mi­ne­re­de en­gelsk og eu­ro­pæ­isk fod­bold. Det kan man i hvert fald og­så for­vis­se sig om ved at læ­se el­ler se ’ I be­lie­ve in Mira­c­les’, som er fyldt med forun­der­li­ge hi­sto­ri­er om, hvor­dan Bri­an Clough træ­ne­de si­ne sven­de ved at sen­de dem på krat­løb og ved at le­ge gem­me ind på sta­dion, og om hvor­dan den nu af­dø­de ma­na­ger- le­gen­de for øj­ne­ne af den sam­le­de spil­ler­trup be­grun­de­de sin ud­ta­gel­se af en be­stemt spil­ler på den­ne må­de:

’ I ab­so­lu­te­ly ha­te him’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.