DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

På trods af at hol­det har lig­get i top­pen af liga­en si­den sæ­son­star­ten, har book­ma­ker­ne ik­ke tur­det gø­re Lei­ce­ster til mester­skabs­fa­vo­rit­ter.

Men det sker nu. Kas­per Schmeichel og kom­pag­ni står nu øverst på book­ma­ker­nes li­ste med odds 2,60 de fl este ste­der eft er al­le kon­kur­ren­ter­ne tab­te i midt­u­gen.

Nær­me­ste for­føl­ger hos book­ma­ker­ne er Tot­ten­ham til tre gan­ge pen­ge­ne, mens Ar­se­nal nu står i odds 4,50 eft er ne­der­la­get til Swan­sea.

» In­gen book­ma­ke­re in­klu­si­ve os selv har hidtil be­trag­tet Lei­ce­ster som et æg­te top­hold. Men jo tæt­te­re vi kom­mer på mål­stre­gen, des tæt­te­re kom­mer vi og­så på et punkt, hvor vi må an­er­ken­de de­res sty rke. For os ind­traf det punkt i den­ne uge. Det ly­der helt vildt at si­ge, men nu er Lei­ce­ster mester­skabs­fa­vo­rit­ter, « si­ger Ton­ni Munk Jensen fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.