2,33

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det gi­ver ik­ke me­get me­ning, at Lo­ke­ren er så sto­re fa­vo­rit­ter i det­te op­gør. Si­den nytår har Lo­ke­ren gå­et syv kam­pe uden at vin­de, og selv om man og­så har haft et svært pro­gram, har spil­let ik­ke væ­ret godt. Her er Sver­rir In­gi In­ga­son og Ma­rio Ti­ci­novic i ka­ran­tæ­ne, hvil­ket selv­føl­ge­lig hel­ler ik­ke gør tin­ge­ne bed­re. Gæ­ster­ne Wester­lo har til gen­gæld le­ve­ret glim­ren­de si­den vin­ter­pau­sen. He­le 11 po­int har man hen­tet i de syv kam­pe, og kan mod­sat Lo­ke­ren kom­me i stær­ke­ste op­stil­ling. Flot odds på, at Wester­lo kom­mer fra bundop­gø­ret med po­int.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.