Ge­ne­ret af ge­nert­hed?

BT - - INDHOLD -

Jeg hu­sker fø­lel­sen... Af at stå nag­let til ste­det. Af blo­det, der pum­pe­de rundt i krop­pen, for alt sam­men at en­de i top­pen – og få an­sig­tet til at ta­ge far­ve af en to­mat sol­mod­net i det syds­pan­ske. Jeg var så ge­nert som barn. Selv de mest simp­le spørgs­mål som: ’ Hvad hed­der du?’. ’ Hvor gam­mel er du?’ Og dét vær­ste: ’ Vil du le­ge?’ kun­ne brin­ge mig i af­fekt. Til min mors sto­re for­try­del­se. » Hvor­for er du så ge­nert? Det er slet ik­ke dét, jeg har op­dra­get dig til, « spurg­te hun gang på gang. Og det er rig­tigt. Min mor har al­tid for­søgt at skub­be mig ( og min sø­ster) frem – op­for­dret os til at spil­le te­a­ter, hol­de ta­ler og spil­le kon­cer­ter. Alt sam­men me­get græn­se­over­skri­den­de. Og svært. Og mest af alt varmt... Men jeg gjor­de det, for jeg vil­le ger­ne slip­pe for ge­nert­he­den. Hel­dig­vis for mig vir­ke­de min mors in­si­ste­ren. Jeg lod den vær­ste rød­men og stam­men bli­ve til­ba­ge i barn­dom­men. Men man­ge får al­drig vri­stet sig fri. I den­ne uge skri­ver psy­ko­log Pia Cal­le­sen, at næ­sten hver fem­te voks­ne dan­sker er så ge­ne­ret af ge­nert­hed, at det hæm­mer dem i hver­da­gen. I vær­ste fald ud­vik­ler det sig til so­ci­al angst. Er du én af dem? Så læs med i den­ne uge. For det kan la­de sig gø­re, at læg­ge ge­nert­he­den bag sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.