UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Er du ty­pen, der be­kym­rer dig – uden grund? Nu kan du nø­jes med at gø­re det, når der er grund til det. Med ap­pen ’ Mo­bilvars­ling’ ly­der alar­men på din smartp­ho­ne, hvis myn­dig­he­der­ne ad­va­rer om stør­re ulyk­ker, dår­ligt vejr el­ler vejspær­rin­ger i dit om­rå­de. Du væl­ger selv, hvil­ke ty­per af hæn­del­ser du vil ad­va­res om, og i hvil­ket om­rå­de. Du kan mod­ta­ge ad­vars­ler fra Be­red­skabs­sty­rel­sen, DMI og Vej­di­rek­to­ra­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.