G

BT - - TEMA - Li­ne Fel­holt

la­de, sun­de børn med en stærk selv­fø­lel­se gem­mer på en fæl­les hem­me­lig­hed. De be­sid­der en in­dre styr­ke, som de har få­et med hjem­me­fra. En styr­ke, der gør, at de er bed­re til at hånd­te­re stress, kon­flikt og mod­gang. Ny­e­re forsk­ning vi­ser, at den in­dre styr­ke kom­mer dem til gavn he­le li­vet – og­så som voks­ne, hvor de får en bed­re kar­ri­e­re, tje­ner fle­re pen­ge og le­ver læn­ge­re.

År­sa­gen til al­le dis­se her­lig­he­der, hed­der ‘ selv­kon­trol’. De se­ne­ste år har et stort an­tal stu­di­er do­ku­men­te­ret, at børn med en ve­l­ud­vik­let selv­kon­trol kla­rer sig langt bed­re i li­vet – bå­de her og nu – og som voks­ne.

» At ha­ve selv­kon­trol be­ty­der så ut­ro­lig me­get for børns suc­ces. Det er selv­kon­trol­len, der gør dem i stand til at ta­ge de rig­ti­ge valg i li­vet, « for­kla­rer So­fie Mün­ster, der er tid­li­ge­re di­rek­tør for Løk­keFon­den og for­fat­ter til en ny bog, der ud­kom­mer 15. marts.

Bo­gen ’ Klog er no­get, man øver sig på’ vil læ­re for­æl­dre at fre­mel­ske de­res børns selv­kon­trol. Iføl­ge bo­gen vi­ser forsk­ning, at børn med me­get lav selv­kon­trol har tre gan­ge så høj sand­syn­lig­hed for at få sund­heds­pro­ble­mer, lav ind­komst og at bli­ve dømt for for kri­mi­na­li­tet, når de bli­ver voks­ne. Der­for er der god grund til at hjæl­pe bør­ne­ne med at fin­de den in­dre styr­ke, der gi­ver dem suc­ces på al­le li­vets pa­ra­me­tre.

Vælg de svæ­re ve­je

» Grund­læg­gen­de hand­ler det om, at vi kan væl­ge at læ­re vo­res børn at gri­be ef­ter ud­for­drin­ger­ne, el­ler at vi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.