Hu­ske­r­e­gel 3

BT - - TEMA -

• S pørg, før du ta­ler. Vi voks­ne har det med kom­me med al­le mu­li­ge løs­nin­ger. Men selv­kon­trol hand­ler om at væ­re god til selv at stop­pe op og tæn­ke sig om. Som for­æl­dre skal vi stil­le spørgs­mål og ta­le med bar­net om den pro­ces, det går igen­nem. Vi skal ik­ke fo­ku­se­re på re­sul­ta­tet, men i ste­det spør­ge: ’ Jeg har lagt mær­ke til, at du i an­dre si­tu­a­tio­ner kan kæm­pe ( f. eks. på fod­bold­ba­nen). Hvad skal der til, for at du kan gø­re det sam­me i den her si­tu­a­tion?’. Her er fem ek­semp­ler på, hvor­dan du kan hjæl­pe dit barn vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.