Blod­suk­ke­ret R

BT - - SLANK -

ig­tig man­ge men­ne­sker er suk­ker­narko­ma­ner. Det går ud over bå­de vægt, hu­mør og kon­cen­tra­tion, for­di blod­suk­ke­ret drø­ner op og ned. Når det er ne­de, er vilj­en til sund og mad me­get lil­le. Det svin­gen­de blod­suk­ker får os sim­pelt­hen til at spi­se det, vi ik­ke bør. Der skal en me­get stærk vil­je til at stop­pe ’ be­ho­vet’ for sødt, når blod­suk­ke­ret fi - ser op og ned. Sør­ger du der­i­mod for at hol­de dit blod­suk­ker sta­bilt er det me­get let­te­re at spi­se sundt – og bli­ve let­te­re.

I min kost­kli­nik ser jeg på mi­ne kli­en­ters suk­ker­va­ner. Når jeg spør­ger: ’ Får du suk­ker hver dag?’ Sva­rer de fl este ’ Nej’. Men de­res mad­dag­bog afslører suk­ker i for­skel­li­ge for­klæd­nin­ger. Det kan væ­re et lil­le styk­ke cho­ko­la­de, et glas saft , en lil­le ka­ge o. s. v. Men det kan og­så væ­re al­ko­hol, som og­så er en slags suk­ker. Man­ge af de kvin­de­li­ge kli­en­ter, der drik­ker et glas vin hver aft en, har sto­re pro­ble­mer med blod­suk­ke­ret og der­med og­så de­res vægt.

Før mad­dag­bog

For ny­lig sag­de en kli­ent til mig: ’ Jeg spi­ser over­ho­ve­det ik­ke suk­ker.’ Men et nær­me­re kig i mad­dag­bo­gen af­slø­re­de ostemad­der fl ere gan­ge om da­gen. Det er og­så en slags suk­ker­afh æn­gig­hed. For ost in­de­hol­der lak­to­se, der er mæl­kesuk­ker og brød in­de­hol­der for­skel­li­ge suk­ke­rar­ter, som kan gø­re dig afh æn­gig. Der er me­get ’ skjult’ suk­ker i mad. Fø­de­va­rer som på­læg og ket­chup in­de­hol­der suk­ker og kan sag­tens væ­re en af år­sa­ger­ne til, at ca. 50 pct. af al­le børn og knap 25 pct. af al­le voks­ne spi­ser me­re suk­ker end an­be­fa­let. Iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sen bør kun 10 pct. af ko­stens to­ta­le ener­gi­ind­tag stam­me fra suk­ker. For en vok­sen kvin­de sva­rer det til mak­si­malt 55 gram suk­ker om da­gen.

De fær­re­ste af os ved, at blod­suk­ker og hukom­mel­se hæn­ger sam- men. Men fak­tisk er det så­dan, at når blod­suk­ke­ret sti­ger kraft igt – og hur­tigt – så på­vir­ker det de de­le af hjer­nen, der sty­rer hukom­mel­sen, vi­ser un­der­sø­gel­ser fra Co­lum­bia Uni­ver­si­ty i New York.

Lidt pud­sigt er det så, at vi un­der ek­sa­men el­ler i an­dre pres­se­de si­tu­a­tio­ner bru­ger sø­de sa­ger i sto­re mæng­der for at hol­de os skar­pe – en tem­me­lig dår­lig løs­ning, når suk­ke­ret net­op på­vir­ker hukom­mel­sen ne­ga­tivt.

’ Skal’ du spi­se suk­ker­hol­dig mad, så hold det til et ab­so­lut mini­mum og sørg for, at det eft er­føl­gen­de må­l­tid bli­ver me­get sun­de­re. F. eks. med man­ge grønt­sa­ger, sa­la­ter, nød­der og ker­ner. Læs på va­re­de­kla­ra­tio­ner­ne og sæt dig ind i, hvad di­ne mad­va­rer in­de­hol­der af suk­ker. El­ler in­stal­ler en app på din te­le­fon, så du kan ta­ste di­ne mad- og drik­ke­va­rer ind – og på den må­de hol­de styr på, hvor me­get suk­ker, fedt og kal­o­ri­er du spi­ser.

Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.