’ Mo­tion er me­get svæ­re­re

Ka­ri­na, Lis og Rik­ke spi­ser sundt og ta­ber sig al­le tre, men for to af del­ta­ger­ne i ’ Den sto­re kur’ hal­ter det ge­val­digt med mo­tio­nen

BT - - SLANK - Li­ne Fel­holt

Indtil for 14 da­ge si­den bå­de ved hjælp af sund kost og re­gel­mæs­sig mo­tion.

» Jeg tog af sted til træ­nings­cen­tret li­ge eft er ar­bej­de, som jeg skul­le, uan­set om jeg gad el­ler ej. Det var su­per­fedt. Men så var jeg på vin­ter­fe­rie og en tur i Jyl­land, og si­den er jeg ik­ke kom­met i gang igen. Jeg har ba­re haft travlt med alt mu­ligt an­det. Sam­ti­dig med at der sker en mas­se per­son­li­ge ting, « for­tæl­ler hun.

Og­så 33- åri­ge Ka­ri­na Chri­sten­sen har pro­ble­mer med at hol­de fast i mo­tio­nen. Hun har fra be­gyn­del­sen holdt am­bi­tions­ni­veau­et ne­de på grund af et pi­skes­mæld, som hun skal ta­ge hen­syn til. Men de gå­tu­re og den fy­si­ske leg med un­ger­ne, som hun som en­lig mor hav­de pla­ner om, er ik­ke ble­vet til helt så me­get, som hun hav­de hå­bet. Selv­om hun egent­lig godt kan li­de at træ­ne.

» Jeg har og­så en mo­tions­cy­kel i stu­en, som jeg ta­ger en tur på en gang imel­lem. Men jeg mang­ler tid. Der er ik­ke nok ti­mer i døg­net. «

Hun fø­ler oft e, at val­get står mel­lem at væ­re ’ egoi­stisk’ og træ­ne el­ler til­brin­ge den tid, hun har, sam­men med bør­ne­ne.

» Man­ge gan­ge er det dem ( bør­ne­ne, red.), der vin­der. «

Ma­den er let­te­re

Ka­ri­na Chri­sten­sen har indtil vi­de­re tabt 5,5 ki­lo. Hun har en klar for­nem­mel­se af, at cir­ka 80 pct. af vægt­ta­bet skyl­des hen­des ko­st­om­læg­ning. Mo­tio­nen der­i­mod spil­ler en min­dre rol­le. En uge med svøm­ning med bør­ne­ne gav ik­ke den sto­re ge­vinst på væg­ten.

» Da blev jeg lidt skuff et, selv­om jeg godt ved, at det at mo­tio­ne­re og­så er rig­tig godt for psy­ken. Men for mig er det vig­tig­ste at la­ve om på ko­sten. Hvis jeg kan få lidt mo­tion ind, er det en bonus, « for­tæl­ler Ka­ri­na Chri­sten­sen.

52- åri­ge Lis Bar­ner Kudsk er den af de tre kvin­der, der mo­tio­ne­rer mest –

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.