End sund mad’

BT - - SLANK -

og som har tabt fl est ki­lo. Hun står op hver mor­gen kl. 5 for at nå i træ­nings­cen­tret, in­den hun skal mø­de på ar­bej­de. 15 mi­nut­ter på cros­strai­ne­ren og to gan­ge rundt i cirk­len ta­ger tre kvar­ter – fem gan­ge om ugen. Re­sul­ta­tet er et vægt­tab på 9,5 ki­lo indtil vi­de­re.

Tids­punk­tet er alt­af­gø­ren­de. Når hun først kom­mer træt hjem fra ar­bej­de, kom­mer hun al­drig ud at træ­ne. Og så har hun en an­den hem­me­lig­hed.

» Jeg træ­ner sam­men med min dat­ter. Det er en kæm­pe hjælp. Når man har en aft ale med en mak­ker, er der in­gen und­skyld­ning for ik­ke at kom­me af sted. «

Eft er træ­nin­gen ta­ger hun hjem til sin dat­ter og klæ­der om in­den ar­bej­de. Og det er på job­bet, kan hun vir­ke­lig mær­ker for­skel­len:

» Ener­gi­en, når jeg har træ­net – hold da op. Når jeg mø­der kl. ni, er al­le de an­dre død­træt­te, men jeg er ba­re frisk. Og når jeg kom­mer hjem om aft enen, er min samvit­tig­hed ren, og jeg kan ba­re slap­pe af, « for­tæl­ler Lis Bar­ner Kudsk, der og­så tid­li­ge­re i sit liv har væ­ret vant til at træ­ne me­get.

Rik­ke Brøn­dum, der p. t. er fal­det af mo­tions­vog­nen, nød el­lers og­så at træ­ne. Men den nye va­ne er sår­bar:

» Det er sta­dig­væk så nyt for mig at træ­ne tre gan­ge om ugen, at det ik­ke lig­ger på ry­gra­den. Der­for skal der næ­sten ik­ke no­get til, før jeg bli­ver slå­et ud af kurs og ik­ke kom­mer i gang igen. Hvor­for det er så me­get nem­me­re at over­hol­de ko­sten, ved jeg ik­ke. For det er jo li­ge så vig­tigt at bru­ge sin krop. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.