H

BT - - SUNDHED - Li­ne Fel­holt

vis du skal væl­ge mel­lem ar­bej­de, bør­ne­ne, man­den, so­fa­en – og mo­tion. Hvad væl­ger du så? Væl­ger du en af de før­ste fi­re mu­lig­he­der, er du langt­fra ale­ne. Hver sjet­te voks­ne dan­sker har ude­luk­ken­de stil­lesid­den­de fri­tidsak­ti­vi­te­ter som at læ­se en bog el­ler se fjern­syn, vi­ser Sund­heds­sty­rel­sens Sund­heds­pro­fil af dan­sker­ne. Det til trods for, at knap halv­de­len af al­le dan­ske­re, iføl­ge sam­me rap­port, er over­væg­ti­ge.

» Det kom­mer al­tid til den sam­me en­gel- djæ­vel- snak, når vi skal sæt­te tid af til træ­ning. Skal jeg ta­ge tid væk fra fa­mi­li­en og gå glip af vig­ti­ge ti­mer med mi­ne børn – el­ler skal jeg mo­tio­ne­re? Det før­ste gi­ver nær­vær og ny­del­se li­ge nu og her. Det an­det kan jeg al­li­ge­vel ik­ke se på væg­ten i mor­gen, « for­kla­rer va­ne- co­ach An­ne Gaardmand, der i Kost- og Livs­stils­cen­tret co­a­cher dan­ske­re til en sun­de­re livs­stil og ud­dan­ner kost­vej­le­de­re og per­son­li­ge træ­ne­re.

We­e­kend - 05.03.2016

Men to ud af tre inak­ti­ve dan­ske­re, vil fak­tisk ger­ne væ­re me­re ak­ti­ve.

» Men spør­ger man folk, hvor­for de ik­ke får mo­tio­ne­ret, er det al­tid et spørgs­mål om tid. Man­ge bru­ger ti­den som en und­skyld­ning, « si­ger træ­nings­eks­pert og for­fat­ter Bir­git­te Ny­mann.

Vi vil ger­ne

Men når alt kom­mer til alt, har mang­len på mo­tion me­get lidt med mang­len på tid at gø­re. For al­le men­ne­sker har 24 ti­mer i døg­net.

» Jeg har fi­re virk­som­he­der og børn, og jeg får træ­net, « si­ger Bir­git­te Ny­mann.

Det er nog­le helt an­dre ord, der skal sæt­tes på pro­ble­met, hvis det skal lø­ses, me­ner de to eks­per­ter.

» Kan du ik­ke li­de træ­ning, så sig dét. Fø­ler du dig som en klum­pedum­pe, for­di der sid­der gam­le min­der fra din sko­le­tid i dig, el­ler for­di din krop ik­ke rig­tig kan fin­de ud af det – så sig dét højt i ste­det for. Lad væ­re med at bil­de dig ind, at det hand­ler om tid, « si­ger Bir­git­te Ny­mann.

For først når du ved, hvad der i vir­ke­lig­he­den hol­der dig fra at træ­ne, kan du kom­me igang med at lø­se pro­ble­met.

» Hvis du hver gang si­ger, ’ jeg pri­o­ri­te­rer ik­ke mo­tion’, kan du fak­tisk ska­be en for­an­dring. For så kan du fin­de ud af, hvad det er, der gør, at du la­der væ­re, « ly­der rå­det fra Bir­git­te Ny­mann.

Mo­tion skal ha­ve vær­di

An­ne Gaardmand me­ner, at vej­en frem er at fin­de vær­di­en i mo­tion, så det bli­ver en me­nings­fyldt ak­ti­vi­tet. Er di­ne vær­di­er sund­hed og kro­p­s­lig æste­tik, har du ik­ke svært ved at dyr­ke mo­tion. Men er di­ne vær­di­er nær­hed og fa­mi­lie, er du nok me­re til­bø­je­lig til at bli­ve hjem­me.

» Der fo­re­går he­le ti­den en pri­o­ri­te­ring af de grund­læg­gen­de vær­di­er i vo­res liv. Vær­di­er­ne træk­ker i vo­res stren­ge, som var vi Pi­noc­chio. Vi hand­ler på de vær­di­er, vi har, « for­kla­rer An­ne Gaardmand og fort­sæt­ter:

» Tab­te du dig 10 ki­lo ved at lø­be en tur, vil­le du gø­re det. Men da du ik­ke kan se re­sul­ta­tet med det sam­me, op­står tan­ken: ’ Det er jo ik­ke den ene lø­be­tur, der gør for­skel­len’. Til gen­gæld får du en stor nu- og- her glæ­de ved at væ­re hjem­me og slap­pe af med fa­mi­li­en. «

Der­for kom­mer mo­tion of­te i kon­flikt med de hand­lin­ger, der fø­les ra­re og me­nings­ful­de i øje­blik­ket. Men det er mu­ligt at gø­re mo­tion til en vær­di, selv­om den som ud­gangs­punkt ik­ke er det.

» Den bed­ste må­de at sør­ge for, at den fy­si­ske ak­ti­vi­tet gi­ver ny­del­se og me­ning, « for­kla­rer An­ne Gaardmand og for­sæt­ter:

» Sav­ner du at væ­re me­re sam­men med di­ne børn i hver­da­gen, så find en må­de at be­væ­ge dig sam­men med dem på. Så bli­ver mo­tio­nen me­nings­gi­ven­de. «

Dét er me­get vig­tigt, hvis det skal lyk­kes dig at gø­re mo­tion til en va­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.