Børn:

BT - - SUNDHED -

• Man­ge ken­der den in­dre di­a­log: ’ Det er synd for mi­ne børn. Nu er jeg li­ge kom­met hjem, og så skal jeg ud ad dø­ren igen’. Spørg dig selv: Hvor­når er det bed­ste tids­punkt at træ­ne på i for­hold til bør­ne­ne? Hvor me­get går det re­elt ud over dem? Be­gyn­der de at græ­de? Vil­le de al­li­ge­vel sid­de med iPad’en? El­ler vil de må­ske rig­tig ger­ne le­ge med de­res far?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.