Ge­nert­hed kan over­vin­des

Næ­sten hver fem­te dan­sker er så ge­nert, at det hæm­mer dem i hver­da­gen. Læg ge­nert­he­den bag dig, in­den den ud­vik­ler sig til so­ci­a­langst

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Hvad nu hvis jeg si­ger no­get dumt? Hvis de an­dre gri­ner ad mig? Hvis jeg rød­mer el­ler stam­mer så me­get, at an­dre tæn­ker, at jeg er skør? Oven­stå­en­de er ek­semp­ler på ty­pi­ske be­kym­rin­ger, som men­ne­sker med en vold­som grad af ge­nert­hed el­ler so­ci­a­langst li­der af. So­ci­a­langst er ang­sten for at frem­stå som mær­ke­lig og for at bli­ve af­vist af an­dre. Li­del­sen er me­get ud­bredt. Tal fra Angst­for­e­nin­gen vi­ser, at op til 18 pct. af dan­sker­ne li­der af ge­nert­hed i en så- dan grad, at det hæm­mer dem i dag­lig­da­gen. Vi men­ne­sker fø­des som so­ci­a­le væs­ner. Si­den ste­nal­de­ren har fæl­les­ska­bet væ­ret livs­nød­ven­digt for vo­res psy­ki­ske og fy­si­ske over­le­vel­se. Der­for er man­ge be­kym­re­de for, hvad an­dre tæn­ker om dem. Be­kym­rin­ger som: ’ hvis jeg frem­står mær­ke­lig, ’ hvis jeg ik­ke kan si­ge no­get nor­malt?’ el­ler ’ hvis jeg bli­ver af­vist’, ska­ber angst­symp­to­mer som f. eks. rød­men, hjer­te­ban­ken el­ler flim­ren for øj­ne­ne. Symp­to­mer­ne ska­ber igen be­kym­rin­ger som: ’ Hvad hvis min angst kan ses af de an­dre?’, ’ hvad hvis min angst får mig til at se mær­ke­lig ud?’. Der­ved ska­ber be­kym­rin­ger og angst en ond cir­kel, der kun kan bry­des, hvis du læ­rer, at du selv kan sty­re den vig­tig­ste driv­kraft for angst­symp­to­mer­ne... nem­lig di­ne be­kym­rin­ger.

Over­vind ang­sten

Man­ge ge­ner­te for­sø­ger at for­be­re­de sig på so­ci­a­le sam­men­hæn­ge ved at tæn­ke sam­ta­ler og sæt­nin­ger igen­nem, før de si­ger no­get. De gem­mer hæn­der­ne væk, for at det ik­ke skal ses, at de ryster. El­ler de ta­ger rul­le­kra­ve på for at skju­le rød­men på hal­sen. Men den øge­de op­mærk­som­hed på stra­te­gi­er­ne stjæ­ler fo­kus fra den yd­re ver­den og gør de ge­ner­te fra­væ­ren­de og end­nu me­re usik­kre og ang­ste. Stra­te­gi­er­ne har til for­mål at for­bed­re de so­ci­a­le si­tu­a­tio­ner, men har pa­ra­doksalt nok den mod­sat­te ef­fekt. For stra­te­gi­er­ne gi­ver bag­slag og for­vær­rer ang­sten. No­get der vir­ke­lig får ang­sten til at blus­se op, er nem­lig for me­get selv­fo­kus og selv­be­vidst­hed. Det bed­ste tri­ck til at over­vin­de ge­nert­hed og so­ci­a­langst er der­i­mod at ven­de op­mærk­som­he­den væk fra sig selv og ud mod den yd­re ver­den, uan­set hvil­ke tan­ker og fø­lel­ser man har. Hop­per man først på de in­dre be­kym­ring­s­tan­ker, kan man væ­re sten­sik­ker på at for­vær­re nervø­si­te­ten. Vil du ik­ke la­de dig kon­trol­le­re af ge­nert­he­den, er det bed­ste råd der­for at fo­kusére på folk om­kring dig. Hvad har de på? Hvad si­ger de? Lyt ef­ter og for­søg at ret­te dit ful­de fo­kus på ver­den om­kring dig og hav til­lid til, at din in­dre ’ au­to­pi­lot’ nok skal få dig sik­kert igen­nem sam­ta­len.

So­ci­a­langst

I min kli­nik mød­te jeg Ma­j­britt, der led af so­ci­a­langst. Hun brug­te det me­ste af sin dag på at be­kym­re sig om, hvor­dan hun frem­stod, når hun var sam­men med an­dre. Be­kym­rin­ger­ne gjor­de hen­de ut­ryg og nervøs i so­ci­a­le sam­men­hæn­ge. En nervø­si­tet, der øge­de hen­des be­kym­rin­ger. For at dul­me ner­ver­ne kun­ne hun fin­de på at und­gå præ­sen­ta­tions­run­der på f. eks. kur­ser og ar­bej­der Og hun be­kym­re­de sig før og ef­ter, hun skul­le væ­re sam­men med an­dre. Ma­j­britts fo­kus, når hun var ude, var pri­mært på hen­de selv og hen­des egen frem­træ­den. Den øge­de selv­be­vidst­hed øge­de angst­ni­veau­et. Ved hjælp af me­takog­ni­tiv terapi over­vandt Ma­j­britt ang­sten. Hun lær­te at sty­re sin op­mærk­som­hed før, un­der og ef­ter, hun skul­le væ­re sam­men med an­dre men­ne­sker og at be­va­re et yd­re fo­kus i ste­det for de man­ge selv­be­vid­ste stra­te­gi­er. Ma­j­britt lær­te at sto­le på sin in­dre ’ au­to­pi­lot’, så hun igen tur­de væ­re me­re so­ci­al.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.