Arv og æg

Hel­le Vin­centz’ nye de­tek­tiv­se­rie med an­tro­po­lo­gen So­fi e Munk er for­fat­te­rens hidtil bed­ste

BT - - BOG- FIX - Me­re­te Re­in­holdt

hun fra et tid­li­ge­re job har er­fa­ring med in­tern eft er­forsk­ning, be­der den no­get bryske ejer af Me­reLiv hen­de og­så om at se nær­me­re på en for virk­som­he­den yderst pe­ni­bel sag: Fle­re be­frug­te­de æg er for­s­vun­det fra kø­le­bok­se­ne. So­fi e Munk får til op­ga­ve at fi nde ud af, hvad der er sket, og hvem der står bag.

Det vi­ser sig hur­tigt, at det hver­ken bun­der i sjusk el­ler men­ne­ske­li­ge fejl. Sa­gen er stør­re end som så, og da kli­nik­kens ejer fi ndes myr­det, og So­fi e selv be­gyn­der at mod­ta­ge trus­ler, bli­ver hun klar over sa­gens om­fang og al­vor. Hun spar­rer med en svensk de­tek­tiv med en­dog me­get go­de for­bin­del­ser til bå­de cen­tra­lad­mi­ni­stra­tion og eft er­ret­nings­væ­sen, og da hun fy­res fra fer­ti­li­tets­kli­nik­ken eft er at ha­ve snu­set for me­get rundt, får hun et skri­ve­bord i sven­ske­rens ef­ter­forsk­nings­fi rma.

Her stø­der hun ind i en gam­mel be­kendt, Mik Karl­sen, der er sær­lig rå­d­gi­ver for Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et. Uden at vi­de det er de beg­ge i gang med at un­der­sø­ge for­skel­li­ge si­der af den sam­me sag, men da Karl­sens op­ga­ve først og frem­mest hand­ler om at pro­fi le­re sin ur­e­ger­li­ge mi­ni­ster på bed­ste vis, en­der de to ama­tø­r­eft er­for­ske­re med at kol­li­de­re.

Sa­gen har trå­de til bå­de In­di­en og mi­ni­ste­rens for­tid, og det in- ten­se plot med man­ge go­de ve­je og vild­ve­je gør ’ Stjå­l­ne liv’ til en un­der­hol­den­de læ­se­op­le­vel­se. Så må man for­sø­ge at se gen­nem fi ngre med for­fat­te­rens ( fort­sat) lidt frisk­fyr­ag­ti­ge to­ne og de in­di­mel­lem lidt prak­ti­ske gen­ve­je i opkla­rings­ar­bej­det. Man skal nok og­så la­de væ­re med at tæn­ke for me­get over, hvor­dan So­fi e ’ med en træ­net be­væ­gel­se’ slår æg ud på ste­ge­pan­den. For selv­om man bli­ver bed­re og bed­re til det, man øver sig i, så er det vist ik­ke den sto­re kunst at slå hul på en æg­ge­skal. Ti­tel: Stjå­l­ne liv. For­fat­ter: Hel­le Vin­centz. Si­der: 460. Pris: 200 kr. For­lag: Pe­op­le’s Press.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.