Ø

BT - - BOG- FIX -

vel­se gør – om ik­ke me­ster – så bed­re, end man var. Hel­le Vin­centz ser ud til at væ­re en af den slags ihær­di­ge sli­de­re, der bli­ver ved og ved, læ­rer af hid­ti­di­ge uno­der og kon­stant for­sø­ger at op­ti­me­re sin ind­sats. I hen­des nye roman, ’ Stjå­l­ne liv’, er der så­le­des skru­et ned for fl oskel­fa­bri­ka­tio­nen, per­son­teg­nin­gen er skær­pet, og ge­ne­ra­li­se­rin­ger­ne er ble­vet fær­re. Det gør det­te før­ste bind i hen­des nye se­rie med an­tro­po­lo­gen So­fi e Munk i cen­trum til hen­des hidtil bed­ste.

Her er som van­ligt godt tem­po og en ak­tu­el dags­or­den . Træ­er­ne vok­ser ik­ke ind i no­gen kri­mipo­e­tisk him­mel, men min­dre kan og­så gø­re det, og ’ Stjå­l­ne liv’ er en let­læst og gan­ske fermt sam­men­skru­et spæn­dings­ro­man om et em­ne, der be­rø­rer man­ge: Fer­ti­li­tets­be­hand­ling og der­af sik­ker­he­den om­kring op­be­va­ring af folks ge­ne­ti­ske ar­ve­mas­se.

So­fi e Munk, der er en­lig mor og lidt af et kar­ri­ere­for­vir­ret ro­de­ho­ved, er via en pro­jek­tan­sæt­tel­se for Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et in­stal­le­ret på et kon­tor hos en pri­vat fer­ti­li­tets­kli­nik, Me­reLiv, hvor hun skal un­der­sø­ge de psy­ko­lo­gi­ske føl­ge­virk­nin­ger for de in­vol­ve­re­de par. Da

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.