’ Stor fan af stil­hed... og Co­hen’

Maria Ros­sing, fra TV2s nye se­rie ’ Bed­re skilt end al­drig’, vil ha­ve ro

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Hvad er det se­ne­ste, du har læst? Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du a

ho­eg@ bt. dk Fo­to TV2 Hvad har se­ne­st få­et dig til at klap­pe i hæn­der­ne af be­gej­string? » Li­sten er lang... Men at sid­de i sa­len til pre­mi­e­ren på vo­res nye se­rie ’ Bed­re skilt end al­drig’ på årets Ber­lin Festi­val og mær­ke, at et uden­land­sk pu­bli­kum os­se fan­ge­de hu­moren – det var en kæm­pe op­tur. « Hvor­når har du sidst haft lyst til at ud­van­dre? » Jeg har ik­ke lyst til at ud­van­dre. Jeg for­kla­rer jævn­ligt min dreng på syv år, hvor hel­di­ge vi er, at vi er født li­ge præ­cis her... Men jeg sy­nes, at der er ten­den­ser i vo­res sam­fund, som træk­ker i en be­kym­ren­de ret­ning. « » Jeg har li­ge læst Mi­chel Hou­el­le­becqs ’ Un­der­ka­stel­se’, som er en ret ky­nisk be­skri­vel­se af Eu­ro­pa i en ik­ke fjern frem­tid, hvor vo­res in­sti­tu­tio­ner stil­le og ro­ligt er ble­vet over­ta­get af mus­lim­ske kræf­ter. « Hvad er det næ­ste, du skal i gang med? » ’ Bed­ra­get’ af Char­lot­te Lang­kil­de lig­ger ved si­den af min seng. Det er hi­sto­ri­en om Nor­disk Fjer og den stor­sti­le­de svin­del, som i 1990 end­te som dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste ehvervs­skan­da­le. P. t. er jeg i gang med at la­ve en fo­re­stil­ling på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, som er byg­get over den. Det er cra­zy shit... « » Jeg har et flip med so­und­tra­ck­et til ’ Mer­ry Christ­mas Mr. Lawren­ce’ ( en film med bl. a. David Bowie, red.) af ja­pan­ske Ryu­i­chi Sa­ka­mo­to. Jeg prø­ver, alt hvad jeg kan, på at over­ta­le min in­struk­tør til at bru­ge det i fo­re­stil­lin­gen... Og så lyt­ter jeg til Arca­de Fi­re og Ice Age li­ge for ti­den. » Jeg lyt­ter egent­lig ik­ke så me­get til mu­sik. Jeg er så­dan én, der el­sker at gå rundt og sluk­ke al­ting. Jeg er stor fan af stil­hed. Men det er som om, alt det, jeg sy­nes var fedt som barn og te­e­na­ger, det bli­ver ved med at svin­ge for mig. Min mand præ­sen­te­rer mig for me­gen ny mu­sik – jeg sæt­ter pris på det, men en­der al­tid med det, jeg ken­der. Sæt så­dan en 80er gre­a­test på, så hop­per jeg op og ned, el­ler Co­hen ( Leo­nard Co­hen, red.) og David Bowie, så bli­ver jeg glad. « » År­hhh, det er så læn­ge si­den, at det er helt flovt. Jeg tror, det var ’ Boyhood’ ( en film op­ta­get over 12 år, red.). Det var en de­ci­de­ret kæm­pe op­le­vel­se. Jeg bli­ver tak­nem­me­lig for, at no­gen har gjort sig så me­get uma­ge. « ge­li­ge Te­a­ter. • ’ Ledsa­get ud­gang’, ’ Daisy Di­a­mond’. • Maria spil­ler den kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le i TV2s nye se­rie ’ Bed­re skilt end al­drig’, der sen­des man­da­ge kl. 20: 50. » Jeg har man­ge – ’ Boo­gie nights’ af Paul Tho­mas An­der­son el­ske­de jeg. I det he­le ta­get hans film. Jeg er og­så me­get vild med Co­en- brød­re­nes film. Og­så Mi­cha­el Ha­ne­ke la­ver smuk­ke film – ’ Det hvi­de bånd’ – uhhh, hvor var jeg ban­ge, da jeg så den. Og så bø­jer jeg mig i stø­vet for al­le de fi­ne bør­ne­film, jeg ser med min søn – fra Pixar til Miy­a­zaki ( ja­pansk fil­min­struk­tør, red.). « » Jeg så Tin­der­sti­cks i Ve­ga, men det er læn­ge si­den. Jeg en­der al­tid med at pri­o­ri­te­re te­a­ter, når jeg skal ud at op­le­ve. Til mit for­svar vil jeg si­ge, at når man er så lil­le, som jeg er, så er der ik­ke me­get fis ved at stå i en mæng­de uden at kun­ne se no­get som helst – og jeg er helt klart for tung til at få lov til at sid­de på no­gens skul­dre. « » Bum bum... Det kan jeg ik­ke kom­me i tan­ker om. « » Jeg ser ut­ro­lig lidt fjern­syn. Men zap­per jeg for­bi et mad­pro­gram, blir jeg hæn­gen­de. «

» Film hak­ket til småstyk­ker af re­k­la­me­blok­ke. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.