Hård kri­tik i Uber- sag

BT - - NYHEDER -

mark og Co­pen­ha­gen Ca­pa­ci­ty hjul­pet Uber med at hit­te re­de i dan­ske skat­te­for­hold, med at fi nde kon­tor­lo­ka­ler og ska­be kon­takt til bl. a. Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet ( DTU). Hjæl­pen er ble­vet gi­vet, selv­om Uber er meldt for br­ud på taxi­loven, som indtil vi­de­re har ført til 24 sig­tel­ser, hvoraf de før­ste seks Uber- chauff ører er ble­vet til­talt og skal ha­ve de­res sa­ger af­gjort i Kø­ben­havns By­ret 26. april. Bran­che­for­e­ning un­drer sig Mens De Ra­di­ka­le og De Kon­ser­va­ti­ve fast­hol­der, at man ger­ne må hjæl­pe et sel­skab, så læn­ge det ik­ke er dømt, så un­drer man sig i taxa­chauff ører­nes bran­che­for­e­ning.

» Hvor­for ven­ter man ik­ke, til man har en juri­disk afk la­ring på, om Uber over­ho­ve­det er lov­lig? Det skri- ger til him­len, at man bru­ger skat­te­bor­ger­nes pen­ge på at hjæl­pe et sel­skab, som Tra­fi ksty­rel­sen har rejst tvivl om lov­lig­he­den ved. Det vir­ker, som om den ene in­stans ik­ke aner, hvad den an­den la­ver, « si­ger Sø­ren H. Ni­co­lai­sen, for­mand for Bran­che­for­e­nin­gen Taxi­fø­re­re i Dan­mark.

In­vest in Den­mark for­sva­rer sig over for avi­sen. dk med, at man træk­ker støt­ten, hvis Uber bli­ver kendt ulov­lig.

» Det er sam­ti­dig klart, at hvis dom­sto­le­ne når frem til, at en virk­som­heds ak­ti­vi­te­ter ik­ke lov­ligt kan ud­fø­res i Dan­mark, så indstil­ler vi rå­d­giv­nin­gen, « skri­ver kon­tor­chef i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et Dor­te Bech Vizard, som er chef for In­vest in Den­mark. Det er fuld­stæn­dig gro­tesk, at Tra­fi ksty rel­sen an­mel­der Uber til po­li­ti­et det ene se­kund, og i det næ­ste sid­der der nog­le tos­ser i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og hjæl­per Uber med at etab­le­re sig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.