Man­den bag monste­ret

BT - - NYHEDER -

PÆ­DO­FI­LI- SA­GEN I RAN­DERS til­væ­rel­se, hvor han har haft svært ved at hol­de fast i si­ne job. I 1989 kom hans æld­ste søn til ver­den, og se­ne­re fi k han og hans da­væ­ren­de hu­stru yder­li­ge­re to søn­ner.

» Jeg har op­le­vet ham som en om­sorgs­fuld far, der tog sig af si­ne dren­ge, for­di de­res mor hav­de det svært. Han har al­tid væ­ret me­get om­sorgs­fuld over for si­ne børn, « si­ger Ru­ne Ravn.

Da han var i 30’ er­ne, gen­nem­før­te Lar­sen en ud­dan­nel­se som elek­tro­in­ge­ni­ør, og sam­men med Ru­ne Ravn fi k han om­kring 2005 suc­ces med et fi rma, der la­ve­de com­pu­ter­pro­gram­mer til mu­sikin­du­stri­en.

I 2008 valg­te de at stop­pe sa­m­ar­bej­det eft er nog­le ue­nig­he­der om virk­som­he­den. Der­eft er fl yt­te­de Man skal ik­ke ta­ge fejl af Tor­ben. Han er me­get in­tel­li­gent og kan væ­re me­get ma­ni­p­u­le­ren­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.