Tid­li­ge­re Fogh- spin­dok­tor vil hjæl­pe bo­li­ge­je­re

BT - - NYHEDER -

NYKREDIT- KRI­TIK Mi­cha­el Ul­ve­man, der i man­ge år var spin­dok­tor for tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster An­ders Fogh Ras­mus­sen, mel­der sig nu på ba­nen med en red­nings­krans til de 470.000 dan­ske­re, som kan se frem til at be­ta­le me­re i de så­kald­te bi­drags­sat­ser hos Nykredit og To­tal­kre­dit. I face­book­grup­pen ’ Kri­ti­ske in­ter­es­sen­ter i Nykredit og To­tal­kre­dit’ skri­ver den tid­li­ge­re Fog­h­rå­d­gi­ver, at han er vil­lig til at bi­stå med rå­d­giv­ning i for­bin­del­se med et fæl­les søgs­mål mod re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne, som ad­vo­kat og To­tal­kre­dit- kun­de Kim Re­in­hardt har op­for­dret til.

I Face­book­grup­pen skri­ver Mi­cha­el Ul­ve­man, der i dag har sit eget rå­d­giv­nings­fir­ma, Ul­ve­man & Part­ners, at han står til rå­dig­hed:

» Jeg ser ik­ke det­te som nyt for­ret­nings­om­rå­de. Jeg er selv kun­de hos To­tal­kre­dit, desvær­re. Skal alt det­te bli­ve til no­get, er der no­gen, der må sæt­te sig ned og læg­ge en stra­te­gi, der om­fat­ter juri­di­ske skridt, po­li­tisk stra­te­gi, kom­mu­ni­ka­tion, mar­keds­fø­ring mv. Det er ik­ke nok at skri­ve ind­læg på Fa­ce­book og sær­ligt ik­ke mod hin­an­den. « Kun­der på nak­ken Di­rek­tør i Nykredit og be­sty­rel­ses­for­mand i To­tal­kre­dit Mi­cha­el Ras­mus­sen har få­et tu­sin­der af kun­der på nak­ken, ef­ter han har be­slut­tet at hæ­ve de så­kald­te bi­drags­sat­ser, som kun­der­ne skal be­ta­le i for­bin­del­se med et re­al­kre­dit­lån. For vis­se bo­li­ge­je­re be­ty­der det, at de kan for­ven­te en ek­stra- reg­ning på fle­re tu­sin­de kro­ner om året for de­res bo­lig­lån. BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra ho­ved­per­so­nen selv, men Kim Re­in­hardt glæ­der sig over, at de man­ge kun­der hos Nykredit og To­tal­kre­dit kan se frem til en top­pro­fes­sio­nel hånds­ræk­ning i kam­pen mod re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne.

» Det er rig­tigt, at Mi­cha­el Ul­ve­man har hen­vedt sig, og jeg ken­der ham og­så per­son­ligt. Der er brug for en kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi, for­di folk har me­get for­skel­li­ge op­fat­tel­ser af, hvad der skal gø­res, « si­ger Kim Re­in­hardt, som alt­så op­for­drer til et fæl­les søgs­mål.

» Hvis vi skal vi­de­re med den her sag, så skal vi stæv­ne for no­get, der er juri­disk hold­bart. Det nyt­ter ik­ke no­get, at man stil­ler sig op og si­ger, at man vil af med ge­byr­gri­b­be­ne og ned med den fi­nan­si­el­le sek­tor. Det er jo et po­li­tisk bud­skab, og det kan vi ik­ke bru­ge til no­get, « si­ger han.

Kim Re­in­hardt hå­ber at de via et fæl­les søgs­mål vil få ret­tens med­hold i, at de for­hø­je­de bi­drags­sat­ser, er på kant med loven. Kim Re­in­hardt hen­vi­ser til en dom fra Hø­jeste­ret fra 2014, der el­lers for­bød Nykredit at hæ­ve bi­drags­sat­ser­ne i for­bin­del­se med over­ta­gel­sen af To­tal­kre­dit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.