Ga­de­kam­pe ef­ter avis- luk­ning

BT - - NYHEDER -

Tyr­kisk po­li­ti an­vend­te lør­dag gum­mi­kug­ler, vand­ka­no­ner og tå­re­gas mod de­mon­stran­ter uden for en op­po­si­tions­a­vis, som er ble­vet luk­ket af myn­dig­he­der­ne.

» Den frie pres­se kan ik­ke gø­res tavs, « råb­te de­mon­stran­ter­ne.

I alt delt­og om­kring 500 i pro­testak­tio­ner­ne i Istan­bul uden for avi­sen Za­man, som blev luk­ket fre­dag, hvor det og­så kom til ga­de­kam­pe mel­lem po­li­ti og ak­ti­vi­ster. Bå­de USA og EU har kri­ti­se­ret den tyr­ki­ske re­ge­ring for at un­der­tryk­ke yt­rings­fri­he­den. Luk­nin­gen af Za­man, der er lan­dets stør­ste avis, er et led i en sta­dig me­re om­fat­ten­de ind­gri­ben over for til­hæn­ge­re af den om­strid­te mus­lim­ske præst Fet­hul­lah Gü­len, som er en magt­fuld mod­stan­der af præ­si­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan. Sta­ten har ind­sat ad­mi­ni­stra­to­rer, som skal stå for drif­ten af avi­sen Za­man, rap­por­te­rer det stats­li­ge ana­tol­ske nyheds­bu­reau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.