Ki­na skru­er min­dre op for mi­li­tæ­ret

BT - - NYHEDER -

Mi­li­tær­ud­gif­ter­ne skal øges med 7,6 pro­cent i år. Det blev an­non­ce­ret af den ki­ne­si­ske pre­mi­er­mi­ni­ster lør­dag på den år­li­ge fol­ke­kon­gres i Ki­na, hvor knap 3.000 de­le­ge­re­de skal drøf­te lan­dets frem­ti­di­ge po­li­ti­ske ret­ning. Det er den la­ve­ste stig­ning i mi­li­tær­ud­gif­ter­ne si­den 2010, hvor man næ­sten i to år­ti­er har haft to­cif­re­de spring. Det sker i for­læn­gel­se af, at sty­ret i Ki­na har skru­et ned for for­vent­nin­ger­ne til Ki­nas øko­no­mi, hvor må­let er sat til mel­lem 6,5 og 7 pro­cents vækst. Den Na­tio­na­le Fol­ke­kon­gres er for­melt Ki­nas øver­ste statsor­gan og lov­gi­ven­de for­sam­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.