Ud­læn­din­ge ar­bej­der ulov­ligt med børn i Dan­mark

BT - - NYHEDER -

BØR­NE­AT­TE­STER Lan­dets kom­mu­ner har ud­læn­din­ge og flygt­nin­ge an­sat i job med børn, selv­om de slet ik­ke må ha­ve no­get med børn at gø­re. Ud­læn­din­ge, som ar­bej­der med bør­ne­pas­ning, el­ler som træ­ner i den lo­ka­le idræts­for­e­ning, skal ha­ve en ret­vi­sen­de bør­ne­at­test li­ge­som et­ni­ske dan­ske­re. Pro­ble­met er ba­re, at det har de ik­ke.

Det skri­ver Berlingske. Uden­land­ske straf­fe­re­gi­stre Når en kom­mu­ne el­ler idræts­for­e­ning vil an­sæt­te en ud­læn­ding og an­mo­der om en bør­ne­at­test, lø­ber kom­mu­nen el­ler idræts­for­e­nin­gen pan­den mod mu­ren. Det skyl­des ale­ne det fak­tum, at straf­fe­re­gi­stret, som ind­sam­ler bør­ne­at­te­ster, ik­ke har ad­gang til op­lys­nin­ger i uden­land­ske straf­fe­re­gi­stre. I ste­det får de job­sø­gen­de ud­læn­din­ge en dansk bør­ne­at­test, der som re­gel er plet­fri.

Iføl­ge pro­fes­sor i so­ci­al­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Kir­sten Kets­cher er der ta­le om et klok­ke­klart lov­brud:

» Man over­hol­der jo ik­ke loven, hvis man med åb­ne øj­ne ind­hen­ter bør­ne­at­te­ster og an­sæt­ter folk, selv om man ved, at at­tester­ne er mis­vi­sen­de. Mis­vi­sen­de, for­di de ik­ke be­skri­ver det, de skal be­skri­ve. Der skal væ­re re­a­li­te­ter bag en bør­ne­at­test. Er en at­test ik­ke re­elt dæk­ken­de, så kan kom­mu­ner el­ler Man over­hol­der jo ik­ke loven, hvis man med åb­ne øj­ne ind­hen­ter bør­ne­at­te­ster og an­sæt­ter folk, selv om man ved, at at­tester­ne er mis­vi­sen­de idræts­for­e­nin­ger ik­ke gi­ve ad­gang til at ar­bej­de på bør­ne­om­rå­det, « si­ger Kir­sten Kets­cher til Berlingske. På Chri­sti­ans­borg vil Dansk Fol­ke­par­ti nu kæm­pe for, at even­tu­el­le seksu­al­for­bry­del­ser i frem­ti­den frem­går ty­de­ligt af bør­ne­at­te­sten. Net­op det kan spæn­de ben for de man­ge ud­læn­din­ge i Dan­mark, der ar­bej­der med børn. I Lon­gel­se på Lan­geland har man ek­sem­pel­vis sø­sat et pro­jekt sam­men med DBU, hvor flygt­nin­ge blandt an­det kan gen­nem­gå et kur­sus som bør­ne­fod­bold­træ­ner. » Det vil selv­føl­ge­lig væ­re en ka­ta­stro­fe, hvis no­get går galt. Om­vendt kan man jo la­ve reg­ler om, at flygt­nin­ge al­drig må un­der­vi­se ale­ne i hver­ken idræts­klub­ber el­ler i kom­mu­na­le job. Så vi af­ven­ter spændt, hvad re­ge­rin­gen si­ger, « ly­der det fra Lan­gelands borg­me­ster Bjar­ne Ni­el­sen ( V) om in­te­gra­tions­pro­jek­tet.

Bør­ne­at­te­sten er for­ud­sæt­nin­gen for at ar­bej­de med børn un­der 15 år i såvel fri­vil­li­ge for­e­nin­ger som på of­fent­li­ge ar­bejds­plad­ser. Loven fra 2005 skal be­skyt­te børn mod pæ­do­fi­li.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.