Vler på Pa­pe

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 6. MARTS 2016 Schlüter kom, da han løs­rev sig fra Ven­stre og ind­gik for­lig med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i 1976.

Det var Lars Bil­le, lek­tor eme­ri­tus i statskund­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der luft ede mu­lig­he­den for, at Sø­ren Pa­pe kan bli­ve en ny Schlüter.

Og Mie Fe­mø Ni­el­sen, pro­fes­sor i kom­mu­ni­ka­tion ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, er enig så langt, at de fi k sam­me start som par­ti­for­mænd.

» Pa­pe er ble­vet ud­sat for det sam­me, der ske­te med Schlüter og i vir­ke­lig­he­den og­så med Mar­gret­he Ves­ta­ger ( R). Først blev de truk­ket ned, be­tviv­let og tryk­ket på ma­ven igen og igen. Så fi k de truff et go­de be­slut­nin­ger, der fi k stem­nin­gen til at ven­de. Man kan al­drig for­ud­si­ge, hvor­når tin­ge­ne ven­der. Men må­ske er det sket for Pa­pe nu. De kom­men­de må­ne­der vil vi­se, om det vil lyk­kes at byg­ge ham me­re og me­re op, « si­ger Mie Fe­mø Ni­el­sen. Sty rke­prø­ve Spørgs­må­let er, om sej­ren over Løk­ke var en hel­dig, en­lig sva­le fra Sø­ren Pa­pe Poul­sens si­de, el­ler om der var ta­le om en per­fekt ti­met stra­te­gi.

Et tid­li­ge­re kon­ser­va­tivt fol­ke­tings­med­lem, der be­tin­ger sig ano­ny­mi­tet, fø­ler sig alt an­det end sik­ker på Pa­pes ev­ner.

» Han har indtil nu for­sømt et utal af mu­lig­he­der for at mar­ke­re sig på kon­ser­va­ti­ve stand­punk­ter i vær­dipo­li­tik­ken. I ste­det har han skabt et kæm­pe dra­ma om et for­lig, der er livsvig­tigt for land­bru­get. Det vid­ner ik­ke om hel­ve­des me­get po­li­tisk tæft , « si­ger den kon­ser­va­ti­ve kil­de.

Det tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­med­lem Knud Kri­sten­sen, der i dag er borg­me­ster i Vest­him­mer­lands Kom­mu­ne, er hel­ler ik­ke over­be­vist end­nu.

Selv­om han kal­der Sø­ren Pa­pe Poul­sen et ’ i bund og grund be­ha­ge­ligt men­ne­ske’, ’ en sød og rar fyr’ og en ’ frem­ra­gen­de borg­me­ster i Vi­borg’, så er sam­men­lig­nin­gen med Schlüter ’ sat­me stor’.

» Men han er kom­met godt gen­nem styr­ke­prø­ven, der er dan­net respekt om hans per­son, og bag­lan­det her­u­de er og­så fal­det til ro igen, nu hvor land­brugs­pak­ken er ved­ta­get, « si­ger Knud Kri­sten­sen og fort­sæt­ter:

» Jeg hav­de det gan­ske for­fær­de­ligt, da jeg fulg­te dra­ma­et på tv- Man kan al­drig for­ud­si­ge, hvor­når tin­ge­ne ven­der. Men må­ske er det sket for Pa­pe nu skær­men. Jeg var vir­ke­lig ban­ge for, at vi stod i en si­tu­a­tion, hvor vi al­drig vil­le kom­me ud på den an­den si­de. Det var en tur­bu­lent si­tu­a­tion og jeg var be­kym­ret for, at han ik­ke hav­de styr på det og ik­ke for­stod spil­let. Det var en højspændt si­tu­a­tion, der var ved at ud­vik­le sig, « si­ger Knud Kri­sten­sen.

For­lø­bet om­kring for­hand­lin­ger­ne om land­brugs­pak­ken gi­ver hel­ler ik­ke et bil­le­de af en par­ti­for­mand, der sid­der tungt for bor­den­den og sty­rer sit par­ti ud fra en klok­ke­klar stra­te­gi. Når bånd­op­ta­ge­ren er sluk­ket, bli­ver der tværtimod teg­net et bil­le­de af Pa­pe som en par­ti­for­mand, der er i lom­men på sin fol­ke­tings­grup­pe og de an­sat­te i den kon­ser­va­ti­ve par­ti­o­r­ga­ni­sa­tion.

Et af med­lem­mer­ne i fol­ke­tings­grup­pen, Na­ser Kha­der, me­ner, at Pa­pe nu er trå­dt i ka­rak­ter.

» Han sty­rer grup­pe­mø­de­r­ne ube­tin­get. Han er god til at ind­dra­ge i be­slut­nin­ger, god til at ud­de­le­ge­re og god til at kon­klu­de­re. Han gi­ver plads, « si­ger Na­ser Kha­der. Skabt kon­fl ik­ter i blå blok Mil­jøord­fø­rer Met­te Abild­gaard for­tæl­ler, at der al­tid er god stem­ning på mø­de­r­ne i fol­ke­tings­grup­pen og at al­le ved, at de som ord­fø­re­re kan reg­ne med for­man­dens op­bak­ning.

De an­dre i blå blok er til gen­gæld i tvivl om hans styr­ke og for­mat. At han ik­ke ori­en­te­rer Lars Løk­ke Ras­mus­sen, før han an­non­ce­rer, at han vil væl­te en mi­ni­ster, be­trag­tes som helt uhørt i Chri­sti­ans­borg- sam­men­hæng. Og det er og­så kuty­me, at man lø­ser even­tu­el­le kon­fl ik­ter in­ter­nt og ik­ke i pres­sen. En for­mand bør med an­dre ord kun­ne få sin fol­ke­tings­grup­pe til at mak­ke ret i den hø­je­re po­li­ti­ske sags tje­ne­ste. Alt det har Pa­pe nu ud­for­dret, og det har skabt rø­re.

Kon­ser­va­tiv sam­funds­de­bat­tør og rets­hi­sto­ri­ker, pro­fes­sor Ditlev Tamm var på nip­pet til at mel­de sig ud af par­ti­et. Men da Pa­pe end­te med at vin­de magt­kam­pen, valg­te På et tids­punkt er dett ’ pay­ba­ck- ti­me’, og hvad vil der så ske? Tamm at gi­ve ham en chan­ce me­re. Men vur­de­ret ud fra det se­ne­ste halvan­det år har han ik­ke stor til­tro til, at Sø­ren Pa­pe Poul­sen kan bli­ve en ny Schlüter for par­ti­et.

» Vi har sta­dig til go­de at se Pa­pes po­li­ti­ske tæft . Selv­om han er kom­met ud af den ak­tu­el­le si­tu­a­tion med skin­det på næ­sen, så har han få­et skabt kon­fron­ta­tion og fj end­skab i blå blok. På et tids­punkt er det ’ pay- ba­ck- ti­me’, og hvad vil der så ske? Schlüter hav­de der­i­mod ev­nen til at hol­de sig ude af kon­fl ik­ter og få folk til at stå sam­men. Han vi­ste end­da stor­sind og min­de­de væl­ger­ne om og­så at hu­ske at stem­me på de an­dre par­ti­er i hans fi rklø­ver­re­ge­ring, « si­ger Ditlev Tamm.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Sø­ren Pa­pe Poul­sen til si­tu­a­tio­nen. Den kon­ser­va­ti­ve pres­se­tje­ne­ste med­del­er, at han si­ger nej tak til in­ter­view pt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.