Dan­sker­ne drop­per fe­rie i Tyr­ki­et Fær­re dan­ske­re

BT - - NYHEDER -

FRYGT Nor­malt sen­der de dan­ske rej­se­bu­reau­er hvert år om­kring 250.000- 275.000 dan­ske turi­ster af sted til Tyr­ki­ets sol­ri­ge ky­ster. Men i år op­le­ver char­ter­bran­chen en mar­kant ned­gang sam­men­lig­net med sid­ste år. Sam­let for­ven­ter bran­chen iføl­ge Apol­lo kun at sen­de om­ring 200.000 dan­ske char­ter­turi­ster til Tyr­ki­et i år.

» Vi har solgt halv­de­len af, hvad vi solg­te sid­ste år i sam­me pe­ri­o­de, sva­ren­de til et fald på 40- 50 pro­cent, for­tæl­ler « Apol­los kom­mu­ni­ka­tions­chef Glenn Bis­gaard og til­fø­jer:

» Det er ik­ke kun i Dan­mark, men i he­le Nor­den, at rej­se­bran­chen li­ge nu op­le­ver et sam­let fald på 40 pro­cent. «

Og­så ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Lars Thykier, Dan­marks Rej­se­bu­reau For­e­ning, for­ven­ter, at dan­sker­ne væl­ger det el­lers po­pu­læ­re rej­se­mål fra.

» Hvad an­går det to­ta­le an­tal af dan­ske rej­sen­de til Tyr­ki­et i 2016, ser det li­ge nu ud til, at der vil væ­re et pænt fald i år, « si­ger Thykier og til­fø­jer, at det ik­ke kun er char­ter­bran­chen, som er ramt. Kon­flik­ter i nær­om­rå­der­ne Den sto­re ned­gang skyl­des kon­flik­ter­ne i Sy­ri­en og Irak, som er år­sag til den øge­de ri­si­ko for ter­r­or­an­greb i Tyr­ki­et.

Det får dan­sker­ne til at drop­pe Tyr­ki­et som fe­ri­e­mål, og det er år­sa­gen til den mang­len­de ef­ter­spørgsel, me­ner bå­de Glenn Bis­gaard og Lars Thykier.

» Dan­sker­ne op­fat­ter si­tu­a­tio­nen i Tyr­ki­et som væ­ren­de usik­ker, « si­ger Thykier.

En un­der­sø­gel­se fra You­G­ov la­vet for Skov Rej­ser vi­ser og­så, at trus­len om ter­ror får 54 pro­cent af dan­sker­ne i høj el­ler me­get høj grad til at fra­væl­ge en rej­se­desti­na­tion.

Trus­len om ter­ror er det for­hold, som får flest dan­ske­re til af fra­væl­ge et rej­se- mål for­an syg­doms­ud­brud som zi­kavirus og po­li­tisk uro. Hos Star Tour, som år­ligt sen­der 40.000 dan­ske­re til Tyr­ki­et, me­ner pres­se­chef Ni­ko­lai Jo­hn­sen dog ik­ke, at der er grund til at fryg­te for sal­get af rej­ser til Tyr­ki­et til trods for den nu­væ­ren­de ned­gang.

Det skyl­des, at pri­ser­ne på ho­tel­ler­ne i Tyr­ki­et er helt i bund, og det kom­mer dan­sker­ne til go­de, me­ner han.

» Dan­sker­ne er dre­vet af go­de pri­ser, så selv­om vi i øje­blik­ket ser en til­ba­ge­gang, så reg­ner vi med at få sal­get hjem, « si­ger han og til­fø­jer:

» Tyr­ki­et er i for­vej­en et land, hvor man får me­get for pen­ge­ne, og når det går op for dan­sker­ne, hvor me­get me­re de får, så kan vi godt for­ven­te at se det sam­me an­tal dan­ske­re ta­ge til Tyr­ki­et. «

En af for­kla­rin­ger­ne på de la­ve pri­ser er stri­dig­he­der­ne mel­lem Rusland og Tyr­ki­et. Pu­tins be­slut­ning om, at man ik­ke må sen­de char­ter­turi­ster til Tyr­ki­et, tvin­ger Iføl­ge Star Tour er an­tal­let af dan­ske char­ter­turi­ster til Tyr­ki­et esti­me­ret til af fal­de med 60.000 i år. ho­tel­ler­ne i Tyr­ki­et til at ned­sæt­te pri­ser­ne mar­kant.

Apol­los Glenn Bis­gaard me­ner hel­ler ik­ke, at der er grund til af fra­væl­ge Tyr­ki­et som fe­ri­e­desti­na­tion af frygt for ter­ror.

» Når man­ge dan­ske­re al­li­ge­vel væl­ger at ta­ge til Tyr­ki­et, skyl­des det, at de po­pu­læ­re turist­by­er Og­så Dan­marks Rej­se­bu­reau For­e­ning for­ven­ter en ned­gang af in­drej­sen­de på dan­ske pas i Tyr­ki­et, men de tør ik­ke spå om, hvor stor ned­gan­gen bli­ver. Ala­nya, Ma­ma­ris og Si­de er langt fra uro­lig­he­der­ne nær græn­se­om­rå­der­ne, « si­ger han.

På Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets hjem­mesi­de op­ly­ser man, at dan­ske rej­sen­de ge­ne­relt har et pro­blem­frit op­hold i Tyr­ki­et. Men mi­ni­ste­ri­et rå­der be­sø­gen­de til at hol­de sig væk fra den sy­ri­ske græn­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.