GU­I­DE: DEPRIME

BT - - NYHEDER -

HU­MØR at pa­tien­ter­ne ri­si­ke­rer at få nog­le bi­virk­nin­ger for en be­hand­ling, de ik­ke be­hø­ver, og på den an­den si­de, at de ik­ke får den hjælp, de har brug for, « si­ger han.

Om­kring 150.000 dan­ske­re li­der af de­pres­sion – og hver fem­te dan­sker bli­ver i lø­bet af li­vet ramt.

Der­for er der god grund til at ta­ge pro­ble­met al­vor­ligt, me­ner De­pres­sions­for­e­nin­gen:

» Ud­for­drin­gen er, at læ­gen ik­ke kan ta­ge en blod­prø­ve el­ler et rønt­gen­bil­le­de, og der­for bli­ver det of­te et skøn, om der er ta­le om en de­pres­sion. Og desvær­re er det ik­ke al­le læ­ger, der bru­ger den for­nød­ne tid til at stil­le en di­ag­no­se, « si­ger ge­ne­ral­se­kre­tær i for­e­nin­gen Kas­per Ting­kær. Svær di­ag­no­se at stil­le Hos Dansk Sel­skab for Al­men Me­di­cin ( DSAM) - læ­ger­nes fag­li­ge sel­skab - an­er­ken­der man, at det kan væ­re svært at stil­le en de­pres­sions­di­ag­no­se. Det for­kla­rer læ­ge og for­mand for sel­ska­bet An­ders Beich:

» Jeg op­le­ver hver dag at mø­de pa­tien­ter, der er stres­se­de med pro­ble­mer på ar­bej­det el­ler i fa­mi­li­en. Især yn­gre men­ne­sker har svært ved at fin­de ud af, hvil­ket ben de skal stå på. Så det hand­ler i man­ge til­fæl­de me­re om dår­lig triv­sel end egent­lig de­pres­sion. Og når fle­re og fle­re be­fin­der sig i den slags si­tu­a­tio­ner, der kræ­ver læ­gens tid, kan det væ­re svært at fin­de de egent­lig de­pri­me­re­de. Un­der al­le om­stæn­dig­he­der kræ­ver det, at der er tryg­ge ram­mer, hvor læ­gen an­stren­ger sig for at for­stå, hvil­ke pro­ble­mer pa­tien­ten re­elt har, og at man ud­vi­ser em­pa­ti. Det er vig­tigt at fo­ku­se­re på de fak­to­rer for at få den stør­ste ef­fekt, « si­ger An­ders Beich.

Der fin­des al­le­re­de fle­re igang­væ­ren­de forsk­nings­pro­jek­ter, der skal sik­re bed­re di­ag­no­sti­ce­ring hos den prak­ti­se­ren­de læ­ge.

Blandt an­det har Re­gion Ho­ved- sta­den li­ge nu på for­søgs­ba­sis fra novem­ber 2014 til maj 2016 til­knyt­tet spe­ci­a­lud­dan­ne­de sy­geple­jer­sker med er­fa­ring fra psy­ki­a­tri­en, der kan støt­te læ­gen i sam­ta­ler med pa­tien­ter­ne, i ud­valg­te læ­ge­prak­sis­ser.

I mel­lem­ti­den kan man selv sør­ge for at ha­ve et par hu­ske­reg­ler in men­te, hvis man vil und­gå at en­de med un­der- el­ler over­be­hand­ling. Det for­kla­rer pro­fes­sor Poul Vi­de­bech:

» Det er al­tid en god idé at ta­ge sin mand el­ler ko­ne med til kon­sul­ta­tio­nen, for­di de kan væ­re go­de til at sup­ple­re med de­res iagt­ta­gel­ser og bed­re kan for­kla­re læ­gen, om der Det er al­tid en god idé at ta­ge sin mand el­ler ko­ne med til kon­sul­ta­tio­nen, for­di de kan væ­re go­de til at sup­ple­re er sket en cen­tral for­an­dring i pa­tien­tens liv. Hvis hu­stru­en nu al­tid har væ­ret trist, er det nok ik­ke en de­pres­sion, « si­ger pro­fes­soren og til­fø­jer:

» Jeg er enig i, at det er en svær di­ag­no­se at stil­le, for­di livskri­ser og sor­gre­ak­tio­ner kan lig­ne, og det un­der­stre­ger jo net­op be­ho­vet for, at læ­gen bru­ger fle­re sam­ta­ler på at stil­le den. Det spa­rer tid, så man ik­ke sy­ge­lig­gør no­gen, der ik­ke er sy­ge, « si­ger han.

For at sik­re bed­re be­hand­ling af de­pri­me­re­de har Sund­heds­sty­rel­sen og­så for ny­lig ud­ar­bej­det nye ret­nings­linjer, der skal sik­re til­bud om sam­ta­le- terapi og træ­ning med så­kaldt mind­ful­ness for at und­gå til­bage­fald blandt de ram­te.

SØN­DAG 6. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.