Spil ping­pong og bliv skarp

BT - - NYHEDER -

HJÆLP ’ Ver­dens bed­ste hjer­nesport’. ’ Gym­na­stisk skak’. ’ Skak på ste­roi­der’. Bord­ten­nis bli­ver i dis­se år kaldt ting, man ik­ke for­bin­der med fri­tids­sy­s­len fra ung­dom­s­klub­ben el­ler med den sports­gren, der spil­les DM i fra 18. til 20. marts.

Bord­ten­nis bli­ver i sti­gen­de grad an­set som et loven­de sup­ple­ment til me­di­ci­ne­ring og tra­di­tio­nel­le træ­nings- og be­hand­lings­for­mer, når det gæl­der de­mens, de­pres­sion og hjer­neska­der.

Ef­ter si­gen­de me­re ef­fek­tivt end sudoku, krydsord og al­min­de­lig mo­tion. I hvert fald i ud­lan­det.

Spil­lets krav om ko­or­di­na­tions­ev­ne, hur­ti­ge re­flek­ser, ba­lan­ce og tak­tik sam­ti­dig med, at spil­le­ren skal be­va­re ro­en, har få­et vis­se hjør­ner af hjer­ne­forsk­nin­gen og bord­ten­nis­ver­de­nen til at drop­pe de iro­ni­ske smil, når be­gre­bet ’ bord­ten­nis terapi’ bli­ver nævnt.

I Dan­mark er en af de mest ihær­di­ge for­ta­le­re for bord­ten­nis som hjer­ne­gym­na­stik for sy­ge og ra­ske 32- åri­ge Zor­an Le­ko­vic.

Han op­le­ve­de selv, hvor­dan bord­ten­nis, på op­for­dring af læ­ger og sy­geple­jer­sker, af­hjalp hans de­pres­sion for tre år si­den. Ak­ti­vi­tet er godt Han skul­le ha­ve no­get mo­tion, og bord­ten­nis hav­de han jo spil­let som dreng.

» Ef­ter to må­ne­der kun­ne jeg ik­ke mær­ke min de­pres­sion læn­ge­re. Jeg tog og­så me­di­cin, men det var me­get lidt. Det kun­ne ik­ke væ­re det ene­ste, der gjor­de, at jeg fik det så godt. Så søg­te jeg på Goog­le ’ tab­le ten­nis sci­en­ce’ el­ler no­get i den dur, og det væl­te­de op med in­for­ma­tio­ner fra Eng­land, USA og Au­stra­li­en. Det skal folk da hø­re om, tænk­te jeg. «

Si­den har han kon­tak­tet alt, hvad der kan kry­be og gå, for at få vo­res øj­ne op for bord­ten­nis­spil­lets gavn­li­ge virk­ning.

Han har de­di­ke­ret sin ’ bord­ten­niskampag­ne’ til en ven, der var ma­ni­o­de­pres­siv og be­gik selv­mord.

Kas­per Jør­gen­sen, der er neu­ro­p­sy­ko­lo­gisk fag­kon­su­lent i Vi­dens­cen­ter for De­mens, har og­så talt med Zor­an Le­ko­vic.

» Jeg har kig­get på hans do­ku­men­ta­tion og kan kon­sta­te­re, at der ik­ke lig­ger egent li­ge vi­den­ska­be­li­ge un­der­sø­gel­ser el­ler kon­trol­le­re­de for­søg af bord­ten­nis’ gavn­li­ge virk­ning bag. Man kan for så vidt li­ge så godt dan­se tango el­ler fol­ke­dans. Ba­re man er ak­tiv, så er det godt. «

Kas­per Jør­gen­sen vil dog ik­ke af­vi­se, at bord­ten­nis kan væ­re gavn- ligt for de­mens, men det kan først do­ku­men­te­res ef­ter kon­trol­le­re­de for­søg, me­ner han.

De­mens er den fem­te­hyp­pig­ste dødsår­sag i Dan­mark og er en del af dag­lig­da­gen for 400.000 på­rø­ren­de. En men­tal sport I Alzhei­mer­for­e­nin­gen har di­rek­tør Nis Pe­ter Nis­sen og­så talt med Zor­an Le­ko­vic. Han er til­sva­ren­de skep­tisk.

» Det er fint, at folk be­væ­ger sig. Det er sundt for hjer­nen. Men bord­ten­nis er jo en sport som al­le an­dre. «

Det var cir­ka sam­me svar, Zor­an Le­ko­vic fik, da han be­gynd­te at kon­tak­te de­men­s­eks­per­ter­ne. Men in­tet ske­te.

» Jeg tror, de tro­e­de, jeg var en el­ler an­den bord­ten­nis­fre­ak. Men en­ten ved jeg ik­ke nok om hjer­ne­forsk­ning, el­ler og­så ved de ik­ke nok om bord­ten­nis, « som Zor­an Le­ko­vic si­ger.

Han un­der­stre­ger, at han blot er stu­de­ren­de, og at det ik­ke er hans hen­sigt at prom­ove­re bord­ten­nis som et uni­ver­sal­mid­del til de­men­te, der ef­ter to spil kan bli­ve ra­ske.

» Det, for­sker­ne si­ger, er, at det er som at bør­ste tæn­der. Bør­ster du dem en gang om ugen, har det in­gen ef­fekt. Du skal bør­ste et be­stemt an­tal gan­ge. De for­sker sta­dig i, hvor me­get der skal til. « ’ En me­get men­tal sport’ Den for­sva­ren­de dan­marks­me­ster i bord­ten­nis for Kø­ben­havns Bord­ten­nis­klub hed­der Mie Bin­nerup Ja­cob­sen.

Hun er 23 år, og læ­rer­stu­de­ren­de Spil­let kom til ver­den som tidsfordriv blandt 1800- tal­lets en­gel­ske of­fi­ce­rer, der af kedsom­hed skar run­de kug­ler ud af champag­ne­prop­per­ne og hev lå­ge­ne af ci­gar­kas­ser­ne, som de brug­te til at spil­le med. Bord­ten­nis­spil­let bred­te sig i be­gyn­del­sen af 1900- tal­let til re­sten af Eu­ro­pa og især Asi­en. I en tid­lig fa­se mar­keds­før­te en pro­du­cent det nød­ven­di­ge ud­styr un­der mær­ket ’ ping­pong’ – et navn, der sta­dig bru­ges, sær­ligt om spil­lets uor­ga­ni­se­re­de udø­vel­se. Der er fle­re end 30 mio. re­gi­stre­re­de bord­ten

nis­spil­le­re i ver­den. og har al­drig hørt om, at hen­des spids­kom­pe­ten­ce skul­le væ­re ble­vet op­hø­jet, el­ler det mod­sat­te, til syg­doms­af­hjæl­pen­de terapi.

Hun vil dog gå så langt: Bord­ten­nis er en me­get men­tal sport.

» Det er vig­tigt, at man er fo­ku­se­ret på si­ne eg­ne ev­ner i ste­det for på den tab­te bold, el­ler hvad man nu har gjort for­kert … og så for­sø­ge at ny­de det. Bord­ten­nis skær­per kon­cen­tra­tio­nen der­ved, at spor­ten er så tek­nisk og tak­tisk fo­ku­se­ret. Det kan væ­re den mind­ste de­tal­je, som kan af­gø­re en kamp. Jeg kan godt mær­ke, at den kon­cen­tra­tion, jeg skal ha­ve op til kam­pe, kan jeg og­så bru­ge i mit stu­di­um. Jeg har få­et en for­holds­vis høj re­ak­tions­ev­ne, når jeg spil­ler an­dre bold­spil. Men bord­ten­ni­ste­ra­pi. Det er er ik­ke li­ge no­get, vi ta­ler om. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.