Me­tro til Mal­mø på teg­ne­bræt­tet

BT - - NYHEDER -

Først fik vi Øre­sunds­bro­en, og hvis alt fla­sker sig, kan vi i frem­ti­den må­ske se frem til en Øre­sunds­me­tro og­så.

En un­der­sø­gel­ses­grup­pe ned­sat af Kø­ben­havns Kom­mu­ne og Mal­mø Stad er i hvert fald ved at un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for at byg­ge en me­tro­for­bin­del­se di­rek­te fra Kø­ben­havn til Mal­mø. Det for­tæl­ler P4 Kø­ben­havn.

Lars Weiss er med­lem af øko­no­mi­ud­val­get på Kø­ben­havns Rå­d­hus for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, og han kan se man­ge for­de­le i en me­tro­linje.

» Nu har vi sat os sam­men for at se på det her øko­no­misk og i for­hold til pas­sa­ger­tal­le­ne. Vi­ser det sig, at det er no­get, der kan lyk­kes, så er det no­get, der står me­get højt på vo­res li­ste, « si­ger han til P4.

De Kon­ser­va­ti­ves Jakob Næsa­ger me­ner dog, at det ik­ke er en mu­lig løs­ning.

» Der er in­gen sand­syn­lig­hed for, at vi får en me­tro til Mal­mø. Vi har jo In­terCi­tyto­ge­ne, som kø­rer hvert 20. mi­nut, « på­pe­ger han.

En even­tu­el me­tro­linje til Sve­ri­ge kan tid­ligst stå klar i 2030’ er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.