Skjult ka­me­ra åb­ner en luk­ket ver­den

BT - - DEBAT - Hvem ta­ler vo­res sag?

Har man læst Ah­med Ak­ka­ris bi­o­gra­fi ’ Min af­sked med is­la­mis­men’ fra 2014, kom­mer det ik­ke bag på én, at den me­re ra­bi­a­te ud­ga­ve af is­la­mis­men tri­ves i bed­ste vel­gå­en­de i mo­ske­en på Grimhøjvej i det ve­st­li­ge Aar­hus. Al­le­re­de den­gang kun­ne Ak­ka­ri, der som be­kendt var den dan­ske imam, der rej­ste rundt i Mel­le­mø­sten og var med til at få Muham­med- kri­sen til at eks­plo­de­re, be­ret­te om, hvor­dan ima­mer i Grim­høj­mo­ske­en op­for­dre­de til ter­ror og hyl­de­de an­gre­bet på 9/ 11- an­gre­bet på USA. Ak­ka­ri kom se­ne­re til for­nuft og tog af­stand fra det liv, han hav­de le­vet som is­la­mi­stisk ind­pi­sker i for­skel­li­ge mo­ske­er i Dan­mark. Nu er han i ek­sil i Grøn­land, men hel­dig­vis er an­dre fort­sat med at gra­ve i den byld, som de på over­fl aden ven­ligtsin­de­de ima­mer ud­gør i det dan­ske sam­fund.

Op­trev­lin­gen af, hvad der fo­re­går i ra­di­ka­le mil­jø­er, er af klar off ent­lig in­ter­es­se

I DEN FOR­GANG­NE uge har TV2 sat dags­or­de­nen med do­ku­men­tar­se­ri­en ’ Mo­ske­er­ne bag slø­ret’. En af jour­na­li­ster­ne bag pro­gram­mer­ne, den tid­li­ge­re BT- repor­ter Martin Kjær Jensen, var pen­ne­fø­rer på Ak­ka­ris bi­o­gra­fi og be­slut­te­de sig der­eft er for at dyk­ke ned i den pa­ral­lel­ver­den, som nog­le af de dan­ske mo­ske­er har vist sig at væ­re. De to før­ste pro­gram­mer har gi­vet et hidtil uset blik ind i en ver­den, vi nok har hørt om, men al­drig set så over­be­vi­sen­de do­ku­men­te­ret før. Det er net­op det, tv- do­ku­men­ta­ris­men kan. Det er øjenåb­nen­de, når man ser imam eft er imam - med nær­mest iden­tisk ord­valg - af­vi­se en kvin­de, der bli­ver ud­sat for vold af sin mand. At hun ba­re skal fi nde sig i det, slet ik­ke in­vol­ve­re po­li­ti­et, og så i øv­rigt ac­cep­te­re, at man­den vil gift e sig med end­nu en kvin­de. Bå­de vold og fl er­ko­ne­ri er for­budt i Dan­mark, men ima­mer sæt­ter ty­de­lig­vis sha­ri­a­loven over de love, der gæl­der i Dan­mark. TV2S JOUR­NA­LI­STI­SKE ME­TO­DE er kon­tro­ver­si­el. De sen­der mus­lim­ske kvin­der ind i mo­ske­er over he­le Dan­mark med skjult ka­me­ra og ud­gi­ver sig for at væ­re en an­den, end de rent fak­tisk er. Den slags agent pro­vo­ca­t­eur- virk­som­hed skal man væ­re var­som med. Det er ik­ke et jour­na­li­stisk red­skab, man skal bru­ge, når man vil af­slø­re, at mæl­ken er for gam­mel i ism­e­je­ri­et ne­de om hjør­net. El­ler når en po­li­ti­ker lø­ber fra et til­fæl­digt løft e i en valg­kamp. Det er ek­stremt in­ti­mi­de­ren­de og græn­se­over­skri­den­de at bli­ve fi lmet med skjult ka­me­ra og kon­fron-

DER­FOR BLEV JEG te­ret med en per­son, der ik­ke er den, hun ud­gi­ver sig for. Der­for skal me­to­den bru­ges med lem­pe. Den ty­ske jour­na­list Gün­ter Walraff gjor­de i en år­ræk­ke skjult ka­me­ra og agent- pro­vo­ca­t­eur til sin fa­ste ar­bejds­form, da han in­fi ltre­re­de for­skel­li­ge mil­jø­er. For at do­ku­men­te­re hvor­dan tyr­ki­ske gæ­ste­ar­bej­de­re blev mod­ta­get, og hvor groft dag­lig­va­re­kon­cer­nen Lidl be­hand­le­de si­ne an­sat­te. SA­GER AF STOR og væ­sent­lig off ent­lig in­ter­es­se, der ik­ke over­be­vi­sen­de kan do­ku­men­te­res på an­den må­de. Det sam­me må man si­ge om TV2s do­ku­men­tar­pro­gram­mer. Det vil­le væ­re uhy­re van­ske­ligt at gi­ve dan­sker­ne et ind­blik i så luk­ke­de mil­jø­er uden brug af skjult ka­me­ra. Og op­trev­lin­gen og do­ku­men­ta­tio­nen af, hvad der fo­re­går i de in­der­ste cirk­ler i de dan­ske mo­ske­er og ra­di­ka­le mil­jø­er, er i sand­hed af stor off ent­lig in­ter­es­se. Der­for er TV2s kon­tro­ver­si­el­le me­to­der i or­den.

Del­tag i de­bat­ten på http:// blogs. bt. dk/ olavskaa­nin­gan­der­sen Hvor­dan blev du po­li­ti­ker? Min mo­ti­va­tion til at bli­ve kom­mu­nal­po­li­ti­ker i Aar­hus var at få skabt bæ­re­dyg­tig om­stil­ling af ener­gi­for­sy­nin­gen, tra­fi kplan­læg­nin­gen og by­ud­vik­lin­gen i kom­mu­nen, Min be­kym­ring bun­der i, at vi le­ver på klo­den som om, vi var den sid­ste ge­ne­ra­tion. Der mang­ler mil­jø­be­vidst­hed i de fl este be­slut­nin­ger, og det har pro­vo­ke­ret og dre­vet mig. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Jeg var først ak­tiv i so­li­da­ri­tets­be­væ­gel­sen og fag­be­væ­gel­sen, in­den jeg meld­te mig ind i En­heds­li­sten i 1992. Og så end­te jeg med at bli­ve spids­kan­di­dat i Aar­hus.

29. fe­bru­ar:

7 kom­men­ta­rer

1. marts:

Mil­jø­mi­ni­ster uden mil­jø

21 kom­men­ta­rer

2. marts:

Dob­belt­moral smurt i olie

10 kom­men­ta­rer

3. marts:

Tro­els Lunds ba­de­lan­de er fyldt op med varm luft

14 kom­men­ta­rer

4. marts:

Kom nu ind i kam­pen, ima­mer

10 kom­men­ta­rer

5. marts:

Skan­da­len der næg­ter at dø

2 kom­men­ta­rer

Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Op­rin­de­ligt har det nok væ­ret Gand­hi, som ud­for­dre­de ko­loni­mag­ten i In­di­en på en ik­ke- vol­de­lig må­de. Det har væ­ret med til at in­spi­re­re mig. Men de per­so­ner og den be­væ­gel­se i Syd- og Mel­le­ma­me­ri­ka, der har gjort op­rør mod fat­tig­dom og dik­ta­tu­rer, har og­så præ­get mig. Hvad er din po­li­ti­ske mær­kesag? Klo­dens kli­maud­for­drin­ger er det al­ler­mest væ­sent­li­ge. Vi le­ver som om, vi har to- tre jord­klo­der. Det er uhold­bart. Så vi skal glo­balt set ha­ve om­stil­let vo­res ener­gi­for­brug og ener­gi­for­sy­ning i en bæ­re­dyg­tig ret­ning.

MA­HAT­MA GAND­HI

In­disk men­ne­ske­ret­tig­heds­ak­ti­vist

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.