Mad­kul­tur- chok

BT - - NYHEDER -

GOUR­MET FROKOST be­stift, hun er nem­lig ble­vet in­vi­te­ret på dansk 3- stjer­net Mi­che­l­in­frokost. Re­stau­rant Ge­ra­ni­um har for ny­ligt mod­ta­get den hø­je­ste pris en re­stau­rant kan op­nå – tre Mi­che­lin- stjer­ner. Det ske­te den 24. fe­bru­ar, og det er før­ste gang, en dansk re­stau­rant har op­nå­et den­ne ud­mær­kel­se. Vej­en der­til har dog ik­ke væ­ret be­lagt med ro­ser. I 2009 måt­te de luk­ke ef­ter in­ter­ne stri­dig­he­der i le­del­sen. Men i 2010 genåb­ne­de de, og si­den har det kun gå­et én vej – fremad. I 2015 vandt Ge­ra­ni­um to Mi­chel­in­stjer­ner og i år hev de den sid­ste stjer­ne i land.

Vi er i Dan­mark ble­vet ver­dens­be­røm­te for vo­res ga­stro­no­mi, men vi har og­så en an­den sær­lig mad­kul­tur – nem­lig smør­re­brø­d­et. Der­for har BT sat et eks­pe­ri­ment i værk, vi har ar­ran­ge­ret et mø­de mel­lem ga­stro­no­mi­ens me­stre – Ge­ra­ni­um og smør­re­brø­d­e­ts dron­ning – Ida Da- vid­sen. På Øster­bro i Kø­ben­havn, gemt op­pe i hjør­net af Dan­marks stør­ste fod­bold­sta­dion, Par­ken, lig­ger Ge­ra­ni­um. Her sid­der Ida David­sen og ta­ler om hen­des spids­kom­pe­ten­ce – smør­re­brø­d­et:

» Det er jo dansk, så det bra­ger – det kan ik­ke bli­ve me­re dansk end smør­re­brød, « si­ger Ida David­sen.

Hun har al­drig væ­ret på Ge­ra­ni­um før, men hun har al­tid haft et tæt for­hold til gour­met­mad. Hun er ud af en slægt, der har tra­di­tion for at la­ve smør­re­brød. I hjem­met var der al­tid mas­ser af ko­gebø­ger og in­spira­tion at hen­te. Der­for er det og­så Ida David­sen, som har gjort det til det iko­ni­ske smør­re­brød til det, vi ken­der i dag.

» Du skal kun­ne se, hvad du spi­ser! Med und­ta­gel­se af Dyr­læ­gens Nat­mand, som dyr­læ­ge Si­gurd Keil­gaard op­fandt ne­de på re­stau­ran­ten, « for­tæl­ler Ida David­sen.

Og så­dan er det gå­et med fle­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.