Ka­bi­net­tet

BT - - NYHEDER -

– godt 100 mio. kr. min­dre end året før.

Je­a­net­te Aaen har tid­li­ge­re stå­et over for lig­nen­de op­ga­ver som for­ret­nings­di­rek­tør i Ma­ga­sin og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ba­by­sam, og hen­des stra­te­gi for Il­lum er klar.

» Il­lum skal væ­re me­re end ba­re et sted, hvor man hand­ler. Det skal væ­re et ople­vel­ses­hus. « Ty­de­lig stra­te­gi Den stra­te­gi mær­ker man ty­de­ligt en dag i fe­bru­ar, hvor den ame­ri­kan­ske ta­to­vør og ma­keup- guru ´ Kat von D ´ be­sø­ger Il­lum.

1.900 un­ge kvin­der har i da­ge­ne for­in­den væ­ret for­bi for at kø­be et af den ame­ri­kan­ske ta­to­vørs skøn- Il­lum skal væ­re me­re end ba­re et sted, hvor man hand­ler. Det skal væ­re et ople­vel­ses­hus heds­pro­duk­ter, og i byt­te har de få­et et pla­sti­carm­bånd, der ga­ran­te­rer dem et per­son­ligt mø­de med iko­net.

» I’m do­ing it for a thrill « syn­ger po­p­stjer­nen La Roux ud gen­nem højta­ler­ne og over­dø­ver den spred­te huj­en, der el­lers føl­ger i hæ­le­ne på Kat von D, da hun en­de­lig an­kom­mer og pas­se­rer ma­keu­paf­de­lin­gens mid­te iført sin iko­ni­ske mør­ke­rø­de læ­be­stift .

Det per­son­li­ge mø­de med ´ Kat von D ´ be­står af et kram og en sel­fi e med mo­bil­te­le­fo­nen. Der­u­d­over har 18- åri­ge Ma­ri­an­ne Flø Stig fra Vej­le få­et sig­ne­ret en v e g - ansk pa­let af øjen­skyg­ge.

» Nu har den klart få­et sta­tus, « for­tæl­ler hun og frem­vi­ser au­to­gra­fen, der bre­der sig ud over lå­gets spejl.

» Det har væ­ret den per­fek­te fri­dag, « si­ger hun og til­fø­jer:

» Hvis jeg kom i sko­le med så mør­ke øj­ne, som jeg har i dag, vil­le der væ­re man­ge, der tænk­te: sik­ke en di­va, hun prø­ver lidt for hårdt. På den må­de er det fedt at kun­ne ta­ge he­r­ind, og så er det helt okay at gå i ma­ve­blu­se og ha­ve mørk læ­be­stift på. «

Ma­ri­an­ne Flø Stig bru­ger mest tid i ma­keu­paf­de­lin­gen, men når hun nu har ta­get tu­ren til Il­lum, kan hun og­så li­ge så godt se sig lidt om­kring i de øv­ri­ge af­de­lin­ger. » Man kan og­så li­ge gå gen­nem de rig­tig dy­re for­ret­nin­ger uden at fø­le, at man ik­ke har pen­ge til at væ­re her. Så kan man stå og drøm­me sig lidt væk, « si­ger hun. No­get helt sær­ligt Hæ­vet over vir­var­ret i ma­keu­paf­de­lin­gen har Gun­na Bre­um sin dag­lig­dag på 4. eta­ge i Il­lums » po­r­ce­læn- og gla­s­af­de­lin­gen « , som hun kal­der den. Her har hun hørt til de sid­ste 54 år.

Hun er op­rin­de­ligt fra Aal­borg, men da che­fen i

den lo­ka­le isen­kram en dag men­te, at hun vil­le pas­se bed­re ind i Il­lum Kø­ben­havn, gav Gun­na Bre­um hen­de ret. Il­lum sør­ge­de for et væ­rel­se i Gothersgade, og i 1962 be­gynd­te hun som eks­pe­di­tri­ce.

» Det var og­så no­get sær­ligt over at kom­me til at ar­bej­de i Il­lum, « si­ger Gun­na Bre­um og læg­ger ik­ke skjul på, at det var det, der lok­ke­de hen­de til Kø­ben­havn som 19- årig.

Det år, hvor Gun­na Bre­um be­gynd­te, blev kun­der­ne mødt af en ka­sket­klædt po­rt­ner i dø­ren, eks­pe­di­tri­cer­ne var ik­lædt koks­grå uni­for­mer, og ele­va­tor­pi­ger­ne kør­te de be­sø­gen­de op og ned, mens ’ sam­ler­ne ´ bar va­rer­ne til kas­sen for de hand­len­de.

Som en an­den ser­vi­ce kun­ne man få si­ne va­rer le­ve­ret til dø­ren af storma­ga­si­nets va­re­bi­ler. I ba­gr­u­den stod der ´ Il­lum ´ med svung­ne, gyldne bog­sta­ver, min­des Gun­na Bre­um.

» Bi­ler­ne kom ud, så na­bo­er­ne kun­ne se, at man hav­de købt ind i Il­lum, det var det, det hand­le­de om, « for­kla­rer hun.

I dag er den koks­grå uni­form skif­tet ud med en sort T- shirt, hvor der står » In­spira­tion « med far­ve­de si­mi­li­sten hen over bry­stet. Gun­na Bre­um har ik­ke læn­ge­re styr på, hvem der egent­lig ejer Il­lum, men hun er enig i de fl este for­an­drin­ger, for ´ va­re­hu­set må jo føl­ge med ti­den ´ . Dog var det et skridt for langt, da der sid­ste år ik­ke blev py­n­tet op til jul.

Som nog­le af de før­ste i lan­det be­nyt­ter Il­lum rul­le­trap­per og på­be­gyn­der en stør­re om­byg­ning. Eft er 81 år i fa­mi­li­ens eje bli­ver Il­lum solgt til den bri­ti­ske storma­ga­sin­kon­cern Hou­se of Fra­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.