Robert

BT - - NYHEDER -

Her skal han lø­be 10 km, cyk­le 60 km og til sidst at­ter lø­be 10 km. Hu­man­fy­si­o­log og per­son­lig træ­ner Tanja Hul­ten­gren Lars­son gu­i­der Robert Han­sen fra pa­tient til power­man. Det­te er ka­pi­tel tre i se­ri­en. I lø­bet af for­å­ret sen­der Ka­nal 4 en repor­ta­ge­se­rie, der vi­ser, hvor­dan Robert Han­sen fandt til­ba­ge til li­vet fra ho­spi­tals­sen­gen.

I for­å­ret 2015 svæ­ve­de sku­e­spil­le­ren Robert Han­sen mel­lem liv og død, eft er han faldt om med en fl æn­ge i krans­pulsår­en. Læ­ger­ne for­stær­ke­de hans pulsåre i bryst­kas­sen med en pro­te­se og gav ham en ny hjer­te­klap.

Nu træ­ner Robert Han­sen for at kom­me i siv livs fy­si­ske form. Til maj – knap et år eft er ulyk­ken – vil han gen­nem­fø­re Power­man Den­mark i Kø­ben­havn, der sam­ti­dig fun­ge­rer som EM i ud­hol­den­heds­spor­ten du­at­lon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.