Hold gej­sten!

BT - - NYHEDER -

BO­DY BY TANJA Det er sejt og hårdt der­u­de. 40, 50 el­ler 60 km. Især når det reg­ner, man fry­ser el­ler har ondt i hæn­der­ne. Men husk, at tu­ren på cyk­len er en op­le­vel­se. Hver gang. Cyk­len er nem­lig en ny må­de at se ver­den på. Man op­da­ger, at man hur­tigt kom­mer langt om­kring. Der åb­ner sig en helt ny ver­den.

Så husk de sjove op­le­vel­ser på cyk­len, når det he­le er surt. Tænk på ba­det eft er den lan­ge cy­kel­tur – man for­try­der al­drig en træ­ning, når den først er gen­nem­ført!

Det kan væ­re svært i en travl hver­dag, hvor man til ti­der hel­le­re vil smi­de fød­der­ne op. Per­son­ligt la­ver jeg selv aft aler, hvis jeg har en pe­ri­o­de, hvor jeg har svært ved at få træ­net – f. eks. at få svøm­met om mor­ge­nen. Hvis jeg ved, at min ve­nin­de ven­ter på mig, så skal jeg skri­ve el­ler rin­ge til hen­de for at afl yse, men så ta­ber jeg jo an­sigt. Gør det til en fæl­les op­le­vel­se i ste­det – fæl­les­ska­bet gør en ver­den til for­skel. Læg tan­ker­ne på hyl­den Man­ge op­le­ver, at træ­nin­gen på et tids­punkt bli­ver ke­de­lig – når det ik­ke er nyt og sjovt læn­ge­re, og det kun er det hår­de ar­bej­de, der er til­ba­ge. Så er det vig­tigt, at man læg­ger tan­ker­ne på hyl­den og får træ­net al­li­ge­vel. Stil ud­sty­ret klar aft enen før, så er det nem­me­re at kom­me ud ad­dø­ren eft er en lang ar­bejds­dag. Pri­o­ritér det.

I be­gyn­del­sen ser du hur­tigt sto­re frem­skridt, men de bli­ver må­ske min­dre med ti­den. Når den fø­lel­se ram­mer, skal du hu­ske på, hvad du al­le­re­de er ble­vet god til. Må­ske har du lært at skift e dæk el­ler har lært cyk­len at ken­de.

Må­ske sker der ik­ke så me­get med fy­sik­ken i en pe­ri­o­de, men så læ­rer du så man­ge an­dre ting i mel­lem­ti­den. Hold fast i det. Du må ik­ke ta­ge tin­ge­ne for gi­vet. Kig hel­le­re til­ba­ge på det før­ste, du lær­te, og ik­ke det sid­ste. På den må­de ser du hur­tigt, hvor me­get du egent­lig har for­bed­ret dig. Tænk på den­gang, det var hårdt at cyk­le 20 km, når du nu sy­nes, de 60 er hår­de.

Hvis du fo­ku­se­rer på ud­vik­lin­gen og de små sej­re hen ad vej­en, hol­der du gej­sten. Der er no­gen tid til, at Power­man Den­mark lø­ber af stab­len i maj, og bli­ver træ­nin­gen ke­de­lig, så un­der­søg ru­ten og tænk over, hvad du stil­ler op i. Se vi­deo­er fra sid­ste år, mærk stem­nin­gen – så kom­mer kril­le­ren i ma­ven hur­tigt til­ba­ge igen. Man for­try­der al­drig en træ­ning, når den først er gen­nem­ført

GOD STIL PÅ CYK­LEN De fl este af os kan cyk­le i for­vej­en, men for man­ge er mø­det med tri­at­lon­cyk­len no­get nyt. Husk der­for: Man­ge har ten­dens til at kø­re med knæ­e­ne ude ( væk fra cyk­len). Det ly­der ba­nalt, men knæ­e­ne skal føl­ge hoft en og fød­der­ne – og pe­ge li­geud. Hold ka­den­cen ( ca. 90 om­drej­nin­ger pr. mi­nut). Und­gå at træ­de tungt he­le ti­den, fi nd en pas­sen­de ryt­me. Und­gå at sid­de op­rejst og med al­bu­er­ne ud fra krop­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.