’ Min drøm­me­kvin­de har ben i næ­sen’

BT - - KULTUR -

X FA­CTOR An­drew Mur­ray blev i fre­da­gens ’ X Fa­ctor’- pro­gram kaldt en ’ rig­tig tyr’ og bli­ver rost for sin char­me på de so­ci­a­le me­di­er. På den må­de er den ro­ck­el­sken­de del­ta­ger nå­et ind i hjer­ter­ne på de fle­ste - og nok sær­ligt hos kvin­der­ne, der har et godt øje til sing­lesan­ge­ren

Selv har 52- åri­ge An­drew Mur­ray ik­ke man­ge krav til sin drøm­me­kvin­de:

» Hun skal ba­re ha­ve ben i næ­sen, « si­ger han til BT ef­ter fre­da­gens pro­gram.

An­drew Mur­ray be­skri­ver sig selv som en rig­tig mand:

» Jeg er jo så­dan en stor man­dig fyr, ik­ke, « spør­ger han re­to­risk med et glimt i øjet.

Den kvin­de­li­ge vært So­fie Lin­de be­skrev fre­dag af­ten An­drew Mur­ray som en ’ rig­tig tyr’, til det si­ger man­den med ro­ck­stem­men gri­nen­de:

» Jeg sy­nes da, det er dej­ligt. Det gi­ver tu­sind gan­ge me­re selv­til­lid, så det er jo fedt. « Årets Ci­ty­boi Man­ge på de so­ci­a­le me­di­er, har og­så få­et øj­ne­ne op for san­ge­ren og sy­nes, at An­drew Mur­ray med sin char­me og sølv­grå hår og er lidt af en flot fyr og me­ner, en tyr er den helt rig­ti­ge sam­men­lig­ning. Der er og­så fal­det kom­men­ta­rer om, at han er sing­le, og han er ble­vet kaldt årets Ci- ty­boi. Til det si­ger ’ X Fa­ctor’san­ge­ren forun­dret:

» Okay, det skri­ver de? Er det blin­de­for­bun­dets blad, el­ler? « ’ Em­bra­ce er frem­ra­gen­de’ Hu­moren er i or­den hos den 52- åri­ge her­re, som og­så i næ­ste li­ves­how får lov at char­me­re kvin­der lan­det over.

Om si­ne hår­de­ste kon­kur­ren­ter si­ger han så­dan her:

» Jeg tror nok at det er Em­bra­ce, tæt ef­ter­fulgt af Re­em. De er beg­ge to frem­ra­gen­de san­ge­r­in­der, de har en fed ener­gi. Den bli­ver svær. «

Al­li­ge­vel tror han på sejr og til­fø­jer:

» Jeg hå­ber sta­dig på at kom­me i fi­na­len, mindst, og hå­ber selv­føl­ge­lig at vin­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.