X Fa­ctor- se­er­ne rul­ler øj­ne ad Clif­forth og He­in

BT - - KULTUR -

TRÆT­TE AF FOR­TID De to føl­som­me her­rer Clif­forth og He­in har fra ’ X Fa­ctor’- sæ­so­nens begyndelse væ­ret po­pu­læ­re hos se­er­ne. Og det er ik­ke kun på grund af de­res rå stem­mer og gu­i­tar- tæk­ke. Duo­en har, som de fle­ste nok har be­mær­ket, en rå for­tid bag sig som narko­ma­ner. Men nu ty­der no­get på, at se­er­ne er ved at væ­re træt­te af at hø­re om eks­narko­ma­ner­nes dy­stre for­tid. Un­der fre­dag af­tens op­træ­den gav bru­ger­ne på Twit­ter duo­en tørt på. ’ X Fa­ctor’- se­er­ne gi­der ik­ke læn­ge­re at hø­re om duo­ens kri­mi­nel­le for­tid og li­vet i det hår­de mis­brugs­mil­jø .

Det vir­ker el­lers som om, at den gar­ve­de dom­mer Tho­mas Bla­ch­man sy­nes, det er et in­ter­es­sant tvist.

» Tor­ben, du har en vild fed stem­me. Så cool med lsd- bag­grun­den som lil­le me­moir her. Det var vir­ke­lig, vir­ke­lig cool, « sag­de han i fre­da­gens ud­sen­del­se.

Men på Twit­ter er se­er­ne alt­så træt­te af at hø­re den sam­me hi­sto­rie. Her er et par ek­semp­ler:

@ chang­mi­ni­stan: omg har de ik­ke snart mal­ket ex­narko­ma­ner hi­sto­ri­en nok? # xfa­ctordk

@ Ce­ci­liekjr1: Vent, har Clif­forth og He­in væ­ret narko­ma­ner? Det kun­ne I godt ha­ve bo­ret lidt i. # xfa­ctordk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.