VI­DEN­SKAB. DK

BT - - NYHEDER -

De se­ne­ste år har det væ­ret van­ske­ligt at si­ge fol­ke­sko­le uden og­så at si­ge in­klu­sion. Idéen med in­klu­sion er, at så man­ge ele­ver som mu­ligt skal del­ta­ge i den al­min­de­li­ge un­der­vis­ning, og­så selv om de har sær­li­ge be­hov. Men in­klu­sion i fol­ke­sko­len har en ne­ga­tiv eff ekt på klas­se­kam­me­ra­ter­nes fag­lig­hed. Det vi­ser et dansk stu­die fra blandt an­det Aar­hus Uni­ver­si­tet. » Vo­res stu­di­er vi­ser, at den be­kym­ring for ind­læ­rin­gen, som man­ge for­æl­dre har haft , når fl ere og fl ere børn med van­skel­lig­he­der er ble­vet in­klu­de­ret i de al­min­de­li­ge klas­ser, er re­el, « si­ger pro­fes­sor He­le­na Skyt Ni­el­sen fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Helt kon­kret kan for­sker­ne se, at klas­se­kam­me­ra­ter­nes re­sul­ta­ter i gen­nem­snit fal­der, når en elev med en psy­ki­a­trisk di­ag­no­se el­ler en kri­mi­nel Hunde og aber kan ’ se’ Jor­dens mag­net­felt ved hjælp af mo­le­kylet ’ cryp­to­chro­me 1a’ i de­res øj­ne, der bli­ver ak­ti­ve­ret af mag­ne­tis­me. Det for­tæl­ler ty­ske for­ske­re i et nyt stu­die. » Vi er me­get over­ra­ske­de over at fi nde ak­ti­ve cryp­to­chro­me 1a- mo­le­ky­ler i kun to grup­per af pat­te­dyr. Vi ved nem­lig, at dyr som gna­ve­re og fl ager­mus ik­ke har no­gen ak­ti­ve cryp­to­chro­me 1a mo­le­ky­ler, men de re­a­ge­rer og­så på mag­net­fel­tet, « si­ger Chri­sti­ne Nies­sner, der er for­sker ved Max Plan­ck In­sti­tu­te for Brain Re­search. for­æl­der be­gyn­der i klas­sen. Dren­gebørn af skils­mis­se­for­æl­dre har og­så en ne­ga­tiv eff ekt på he­le klas­sens re­sul­ta­ter, vi­ser det nye stu­die. » Man fo­re­stil­ler sig, at man­ge af res­sour­cer­ne vil gå fra de vel­fun­ge­ren­de børn til de in­klu­de­re­de børn med van­ske­lig­he­der. Og nu kan vi for før­ste gang se in­di­ka­tio­ner på, at in­klu­sio­nen fak­tisk har en må­l­bar ne­ga­tiv eff ekt på de fag­li­ge re­sul­ta­ter, « fast­slår He­le­na Skyt Ni­el­sen.

Hvis du dampko­ger di­ne grønt­sa­ger, re­du­ce­rer du ta­bet af vi­ta­mi­ner ved til­be­red­nin­gen med 50 pro­cent i for­hold til kog­ning i vand, for­tæl­ler nor­ske for­ske­re i et nyt stu­die.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.