Ufo- jæ­ger hå­ber at ha­ve fun­det det for­s­vund­ne MH370- fly

BT - - NYHEDER - * Ko­ster kun alm. SMS/ MMS- takst.

SKÆB­NE he­le klo­den via sa­tel­lit­bil­le­der, er han der­for helt sik­ker på, at det er et fly, der lig­ger i van­det på syd­spid­sen af det afri­kan­ske kon­ti­nent.

» Kil­der på in­ter­net­tet skri­ver, at et Bo­e­ing 777- 200 har brænd­stof til at fly­ve 12.799 ki­lo­me­ter, hvil­ket er 1000 me­re, end det skal bru­ge for at kom­me til Kap Det Go­de Håb. An­dre kil­der si­ger dog, at det kun kan fly­ve 10.000 ki­lo­me­ter, så det er et pro­blem, for så vil­le det styr­te ned 3- 500 ki­lo­me­ter fra Kap det Go­de Håb, « si­ger han. Stær­ke strøm­me Iføl­ge ufo- spot­te­ren er fo­to­et fra Goog­le Earth fra 27. ju­ni 2015, og si­den fly­et for­svandt 8. marts året før, har det haft 16 må­ne­der til at fly­de til Kap Det Go­de Håb, hvis det var styr­tet ned i van­det fle­re hund­re­de ki­lo­me­ter væk.

» Der er stær­ke strøm­me og dy­be spræk­ker ved Kap Det Go­de Håb, og si­den bil­le­det på Goog­le Earth er der gå­et ot­te må­ne­der, så det kan ha­ve flyt­tet sig 30- 60 ki­lo­me­ter si­den, hvis det er se­mi- fly­den­de 4- 9 fod un­der van­det, « me­ner han at kun­ne reg­ne ud

cott C. Wa­ring ved godt, at det næ­sten vil­le væ­re en lidt for fan­ta­stisk hi­sto­rie, hvis han rent fak­tisk har ret, men si­ger:

» Jeg ved, der er un­der én pro­cent af én pro­cents chan­ce for, at det er MH370, men det er bed­re, end hvad vi hav­de for fem mi­nut­ter si­den, ik­ke? «

Et in­ter­na­tio­nalt ef­ter­søg­nings­hold er sta­dig på ud­kig ef­ter fly­et, men de for­ven­ter at af­slut­te mis­sio­nen i ju­ni i år.

S

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.