Pelle DRAG­STED

BT - - SØNDAG - 40 – MF for En­heds­li­sten

Hvad for­try­der du, du al­drig har gjort? Hvad sy­nes du er ir­ri­te­ren­de ved dig selv? Hvad be­kym­rer dig mest li­ge nu? Hvil­ke men­ne­sker forag­ter du mest? Fem ord, der be­skri­ver dig? Hvil­ke ting har du svært ved at for­stå? Hvil­ket ta­lent gad du godt ha­ve? Hvor­når har du væ­ret mest ban­ge?

Se hans fotoalbum på si­de 14- 15

Jeg hav­de lang bar­sel med mi­ne børn, og jeg for­try­der, at vi ik­ke brug­te mu­lig­he­den for at bo i et an­det land i et halvt år, mens vi al­li­ge­vel gik hjem­me. Jeg er ret di­stræt, og der­for kan jeg nog­le gan­ge glem­me at lyt­te til, hvad folk si­ger til mig, for­di jeg li­ge står og grub­ler over no­get an­det. Kli­ma- for­an­drin­ger­ne er nok det, der be­kym­rer mig mest ude i den sto­re ver­den. Men når man har børn, er man jo og­så al­tid lidt be­kym­ret for dem. Jeg forag­ter ik­ke no­gen. Men jeg kan bedst li­de men­ne­sker, der ejer tviv­lens nå­de­ga­ve og ik­ke tror, de har sva­re­ne på det he­le på for­hånd. Far, po­li­tisk ak­tiv, en­ga­ge­ret, tviv­len­de og op­ti­mi­stisk. Jeg kan fak­tisk ik­ke for­stå, hvor­for nog­le af de men­ne­sker, der i for­vej­en har mest, oft e er dem, der er mest grå­di­ge eft er me­re, mens gav­mild­he­den er stør­re hos dem, der ik­ke har så me­get. Jeg vil­le ger­ne kun­ne spil­le gu­i­tar som Ji­mi Hen­drix el­ler David Gil­mour. Jeg var en­gang ud­sat for et væb­net rø­ve­ri i El Salva­dor, men det var egent­lig først bag­eft er, at jeg blev ban­ge. I si­tu­a­tio­nen vir­ke­de det he­le som en fi lm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.