E

BT - - SØNDAG -

FED­ME n fi re­årig, der ve­jer 40 ki­lo. En 10- årig, der ve­jer 100 ki­lo. Det kan ly­de utro­ligt, men det er vir­ke­lig­he­den for nog­le børn i Dan­mark. Børn helt ned i to­år­sal­de­ren er så over­væg­ti­ge, at det er far­ligt for de­res hel­bred, og fl ere ste­der i lan­det sæt­ter man ind med en fore­byg­gen­de ind­sats for børn i vug­ge­stue- og bør­ne­ha­ve­al­de­ren, skri­ver Berlingske.

» Vi ta­ler om børn, der får øde­lagt de­res op­vækst og de­res ud­vik­ling, så de ik­ke får et re­elt bør­ne­liv og og­så bli­ver sy­ge, når de bli­ver voks­ne, « si­ger Jens- Chri­sti­an Holm, over­læ­ge ved En­he­den for Over­væg­ti­ge Børn og Un­ge på Hol­bæk Sy­ge­hus, til Ritzau Fo­kus.

På Hol­bæk Sy­ge­hus har man be­hand­let over 1.000 over­væg­ti­ge børn og un­ge. Når bør­ne­ne kom­mer, har over 50 pro­cent be­gyn­den­de el­ler re­elt for­hø­jet blod­tryk, 35 pro­cent har fedt­le­ver, 28 pro­cent har for­hø­jet ko­leste­rol, og 18 pro­cent har for­sta­di­er til suk­ker­sy­ge.

» Det med­fø­rer alt sam­men me­re sy­ge­lig­hed og hø­je­re dø­de­lig­hed i vok­se­nal­de­ren, « si­ger Jens- Chri­sti­an Holm.

Li­ge nu er 28 børn un­der seks år i be­hand­ling for over­vægt på ho­spi­ta­let.

I nog­le til­fæl­de er det ge­ne­ti­ske for­hold, der er med­vir­ken­de til over­væg­ten, men det farlige fedt er og­så for­bun­det med livs­stil.

Det er ik­ke for­æl­dre­nes skyld, at bør­ne­ne er over­væg­ti­ge, me­ner Jens- Chri­sti­an Holm. Der­for skal man sø­ge pro­fes­sio­nel hjælp hos sin prak­ti­se­ren­de læ­ge el­ler sund­heds­ple­jer­ske, hvis man er ban­ge for om ens barn ve­jer for me­get, « si­ger han.

Svært at over­skue

» Det er me­get svært for børn at ta­be sig. Fedt­mas­sen er dyg­tig til at be­va­re sig selv, og der­for er det vig­tigt, at alt, der frem­skyn­der over­vægt - so­da­vand, ju­i­ce, iste, saft , ka­kao, slik, sna­ck­ing, fast­food - bli­ver re­du­ce­ret til et mini­mum. Ik­ke kun nog­le af tin­ge­ne. Dem al­le. Man skal in­ter­es­se­re sig for mor­gen­mad, mid­dags­mad, aft ens­mad, mel­lem­må­l­ti­der, alt. El­lers bli­ver bar­net me­re over­væg­tigt. Det kan væ­re svært for al­min­de­li­ge for­æl­dre at over­skue, og der­for skal der ty­pisk pro­fes­sio­nel hjælp til, si­ger han.

Hvis man vil gø­re sit bed­ste for at und­gå, at småbørn bli­ver over­væg­ti­ge, hand­ler det ik­ke kun om, hvad de spi­ser, for­tæl­ler Hel­le Erst­ling Ras­mus­sen, le­den­de sund­heds­ple­jer­ske i Roskil­de Kom­mu­ne.

» De fl este for­æl­dre ved godt, hvad der er sundt og ik­ke sundt. Men mæng­den af ma­den kan bli­ve for stor, hvis bør­ne­ne spi­ser for hur­tigt og ik­ke mær­ker eft er, om de er mæt­te. Det kan væ­re en god idé at po­r­tions­an­ret­te og ven­te 20 mi­nut­ter, før man spør­ger, om bør­ne­ne er me­re sult­ne, så man hjæl­per dem med selv­re­gu­le­ring, « si­ger hun.

’’

Men man skal og­så ac­cep­te­re, at børns ap­pe­tit kan svin­ge i takt med, at de vok­ser.

» Hvis børn næg­ter at spi­se aft ens­mad, skal man respek­te­re det i ste­det for at kom­me med sø­de, nem­me løs­nin­ger for at gi­ve dem no­get at gå i seng på, « si­ger hun.

» Om­vendt er børn oft e sult­ne i ul­ve­ti­men, hvor det nog­le gan­ge er bed­re at sæt­te am­bi­tio­nen om det højhel­li­ge aft en­må­l­tid til si­de og gi­ve børn mad, mens de er sult­ne. Man må lyt­te til bar­net, « si­ger hun.

Cir­ka 660 børn mel­lem to og fem år i Kø­ben­havn er svært over­væg­ti­ge. UND­GÅ SMÅBØRNS OVER­VÆGT

bør­ne­ne ud af klap­vog­nen og lad dem gå selv

Tag Be­græns Søvn

skærm­tid for­an fj ern­syn og iPad har stor be­ty dning for væg­ten. Lad bør­ne­ne le­ge sig træt­te og hav fa­ste sen­ge­ti­der

et godt ek­sem­pel som for­æl­der ved at dyr­ke mo­tion og få frisk luft

Sæt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.