E

BT - - SØNDAG -

ta­ge eft er eta­ge med skin­nen­de mar­mor­gul­ve, po­le­ret mes­sing og sval aircon­di­tion. Spring­vand og hæ­veau­to­ma­ter. Lækre bu­tik­ker med ve­st­li­ge luksus- mær­ker som Guc­ci, Bur­ber­ry og Hu­go Boss. King­dom Cen­ter i Riy­adh lig­ner et fas­hio­na­belt shop­ping- cen­ter, som de og­så ser ud i Pa­ris el­ler i Mila­no.

For­skel­len er kun­der­ne. De er i en di­a­me­tral mod­sæt­ning til de far­ve­strå­len­de bu­tik­ker. Bog­sta­ve­ligt talt sort/ hvi­de.

Mæn­de­ne bæ­rer krid­hvi­de kjort­ler, der ser ud som om, de er va­sket i kl­or­in, og rød- hvi­de tørklæ­der om ho­ve­d­et, sat fast med en sort ring. Kvin­der­ne bæ­rer sort niqab, en puri­tansk is­la­misk klæ­de­d­ragt, hvor kun øj­ne­ne er fri. Det er næ­sten det sam­me som en bur­ka, for­skel­len er, at bur­ka­en og­så har et git­ter for­an øj­ne­ne.

Hvis man ta­ger de niqab- klæd­te i nær­me­re øje­syn, kan man oft e se, at der er lagt om­hyg­ge­lig ma­keup om­kring øj­ne­ne.

Mindst halv­de­len af kvin­der­ne i Sau­diAra­bi­en skju­ler krop­pen og an­sig­tet un­der en niqab i det off ent­li­ge rum, og re­sten dæk­ker sig og­så til med tørklæ­der og an­dre mør­ke ge­vand­ter. Det vig­tig­ste er, at kvin­de­krop­pens for­mer ik­ke må væ­re syn­li­ge.

Ud­læn­din­ge må føl­ge sau­disk sæd­va­ne. Al­ko­hol er for­budt. Ik­ke- mus­li­mer an­mo­des om ik­ke at spi­se el­ler drik­ke off ent­ligt un­der den is­la­mi­ske fa­ste­må­ned, ra­ma­dan. Al­le bu­tik­ker luk­ker en halv ti­me før bøn, det vil si­ge fem gan­ge om da­gen. Og­så ud­læn­din­ge må for­hol­de sig i ro i de pe­ri­o­der. Fo­to­for­bud er reg­len sna­re­re end und­ta­gel­sen. Uden­land­ske kvin­der for­ven­tes at op­fø­re sig på sam­me må­de som sau­di­ske, hvil­ket be­ty­der kon­ser­va­tiv på­klæd­ning: helst en kro­p­slang, sort abaya og slør.

’’

Kvin­der må ik­ke kø­re bil el­ler ry­ge of­fent­ligt. Først fra 2009 har kvin­der få­et lov at ta­ge på ho­tel uden mand­lig fa­mi­li­e­ledsa­ger. Og som en del af den stren­ge køns­op­de­ling, der gæl­der i det sau­di­ske sam­fund, ad­skil­les mænd og kvin­der, som ik­ke er i slægt med hin­an­den, i det off ent­li­ge rum.

En­li­ge mænd for­budt i H& M

Bu­tik­ker­ne i King­dom Cen­ter bæ­rer skil­te med an­vis­nin­ger om, hvem der må hand­le.

’ Fa­mi­lies on­ly’ står der for­an Hen­nes & Mauritz- bu­tik­ken.

Mænd må ik­ke gå i H& M ale­ne. Det sam­me står der for­an bu­tik­ken Vi­cto­ri­as Secret. Hov!

Er det ik­ke no­get med frækt un­der­tøj?

Jo, bu­tik­ken, der er holdt i sort og pink og by­der på g- stren­ge, blon­de- bh’er, hoft ehol­de­re og fl or­let lin­ge­ri, fi ndes og­så her i det strengt mus­lim­ske land, hvor kvin­der skal dæk­kes fuld­stæn­dig til for ik­ke at sti­mu­le­re mæn­de­nes fan­ta­si­er.

In­de i bu­tik­ken går en halv snes niqabklæd­te kvin­der rundt to og to og shop­per. Hvad er me­nin­gen? Og hvad gem­mer der sig egent­lig un­der niqab­ben?

Un­der niqab­ben går man­ge af kvin­der­ne i stram­me je­ans og T- shirt og bæ­rer ud­for­dren­de ma­keup, for­kla­rer lo­ka­le. Frækt un­der­tøj kan man og­så ind­kø­be – det er ba­re kun æg­te­man­den, der må se det.

Hvis ven­ne­par er sam­men in­den­dørs, kan kvin­der­ne og­så ka­ste niqab­ben og se ud som ve­st­li­ge kvin­der, for­kla­rer folk med kend­skab til li­vets gang i det strengt re­li­gi­øse land, hvor ind­ta­gel­se af al­ko­hol straff es med stok­keslag og narko­han­del med dø­den. Off ent­lig hals­hug­ning med sværd.

BT får en snak med to grup­per af ve­nin­der, der kom­mer ud fra Vi­cto­ri­as Secret. De er re­li­gi­øst til­dæk­ket, som de skal væ­re, men be­læs­set med ind­købpo­ser, og en af dem ny­der end­da en Budwei­ser øl. Al­ko­hol­fri, na­tur­lig­vis.

» Det er nor­malt at bæ­re niqab. Vi ta­ger den selv­føl­ge­lig af der­hjem­me, « si­ger en af dem.

Til­dæk­ning er be­skyt­tel­se mod mænd

» Ik­ke hvis man bæ­rer den med stolt­hed. Vi føl­ger vo­res tro, som an­vi­ser den­ne på­klæd­ning. Jeg fø­ler mig sik­ker her i lan­det ved at væ­re til­dæk­ket, når jeg er ude, og når jeg er sam­men med an­dre mænd end min mand og mi­ne brød­re. Jeg er ik­ke ban­ge for at bli­ve over­fal­det, men jeg vil ger­ne be­skyt­te mig mod snak og til­råb. Vo­res mænd respek­te­rer ik­ke kvin­der på sam­me må­de som i ve­st­li­ge lan­de, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.