S

BT - - SØNDAG -

pørgs­mål om sex kan gi­ve me­get rø­de kin­der og be­fi ppe­de svar fra selv de mest cool for­æl­dre. Det er li­ge så na­tur­ligt som bør­ne­nes in­ter­es­se for krop­pen og seksu­a­li­tet. Med lidt for­be­re­del­se kan sam­ta­len bli­ver me­re kon­struk­tiv for al­le par­ter. » Seksu­a­li­tet, krop, græn­ser og re­la­tio­ner er en vig­tig del af det at væ­re men­ne­ske, og det er em­ner, der har be­tyd­ning for ens sund­hed og triv­sel. Det er der­for vig­tigt at ta­le med børn om krop, seksu­a­li­tet og græn­ser, så bør­ne­ne får et na­tur­ligt for­hold til de her ting og læ­rer, at det er til­ladt at spør­ge om det. Så står de i en si­tu­a­tion, hvor de er usik­re el­ler hvor de­res græn­ser bli­ver over­t­rå­dt, så ta­ger de det al­vor­ligt og tør kom­me til de­res for­æl­dre, « si­ger Lo­ne Smidt, der er pæ­da­go­gisk fag­kon­su­lent i Sex & Sam­fund.

Børn vok­ser i dag op i en langt me­re seksu­a­li­se­ret vir­ke­lig­hed end tid­li­ge­re, og som for­æl­dre er man for­plig­tet til at ta­ge et an­svar for at klæ­de dem på til den vir­ke­lig­hed, si­ger hun. Må­let er at styr­ke børn og un­ges triv­sel og at gi­ve dem et na­tur­ligt for­hold til græn­ser og seksu­a­li­tet.

» Ta­ger vi en snak med dem tidligt om, at man har ret til at be­stem­me over sin egen krop, at krop­pe ser for­skel­li­ge ud, og ta­ler vi med dem om de­res usik­ker­he­der i for­hold til krop og græn­ser, kan vi bi­dra­ge til at styr­ke selv­værd og kro­ps­glæ­de samt de­res ev­ne til mær­ke eg­ne og an­dres græn­ser. Det kan væ­re med til at fore­byg­ge mi­striv­sel blandt børn og un­ge, « si­ger Lo­ne Smidt og fort­sæt­ter: » Får man et na­tur­ligt for­hold til de her ting, kan det få be­tyd­ning for un­ges triv­sel ge­ne­relt, men og­så for ev­nen til at ind­gå i go­de seksu­el­le re­la­tio­ner se­ne­re i li­vet. «

Tal om græn­ser med de små

Som for­æl­der skal man mø­de bør­ne­ne og de un­ge åbent og ær­ligt i de­res nys­ger­rig­hed, og hvor de er i de­res ud­vik­ling:

» Når bør­ne­ne er helt små, kan man ta­le om græn­ser, om hvor­dan man mær­ker fø­lel­ser, og hvad man gør, når ens græn­ser bli­ver over­t­rå­dt. Børn i bør­ne­ha­ve- og den tid­li­ge sko­le­al­der har ik­ke en seksu­el be­vidst­hed, men de op­da­ger, at der er for­skel på, hvor­dan dren­ge og pi­ger ser ud, be­gyn­der må­ske at le­ge num­se- og kys­se­le­ge og op­da­ger, at det kan væ­re rart at rø­re ved sig selv på kønsor­ga­ner­ne, « si­ger Lo­ne Smidt.

» Op­le­ver du, at dit barn ona­ne­rer off ent­ligt, så tal med bar­net om, at du godt kan for­stå, at det er rart, men at det gør man, når man er ale­ne. Det er vig­tigt, at børn ik­ke får en for­stå­el­se af, at det her er no­get skam­fuldt el­ler for­kert, « un­der­stre­ger hun.

I det he­le ta­get rå­der hun for­æl­dre til lø­ben­de at ta­le med bør­ne­ne om krop­pen, fø­lel­ser og seksu­a­li­tet, fra de er små. På den må­de bli­ver det na­tur­ligt at fort­sæt­te snak­ken, når de er ble­vet te­e­na­ge­re.

Brug op­le­vel­ser i hver­da­gen til at brin­ge em­ner på ba­nen - men respek­ter bar­nets ret til et pri­vat­liv, så pres f. eks. ik­ke te­e­na­ge­ren til at ud­le­ve­re sig selv. Ser I til­fæl­digt en fi lm sam­men, hvor en af per­so­ner­ne har sin seksu­el­le de­but, kan det væ­re en god an­led­ning til at ta­ge em­net op.

Lo­ne Smidt, fag­kon­su­lent

i Sex & Sam­fund

» I kan for ek­sem­pel ta­le om, at det på fi lm oft e ser me­re ro­man­tisk og fan­ta­stisk ud, end det er i vir­ke­lig­he­den. Og tal om, at sex er no­get, der skal væ­re rart og dej­ligt, men at det nog­le gan­ge og­så kan væ­re svært. For­tæl ik­ke om din egen før­ste gang og vis, at det er okay at ha­ve eg­ne græn­ser. For­tæl om Se­xli­ni­en for un­ge og mu­lig­he­der­ne for at fi nde in­for­ma­tion og få ano­nym rå­d­giv­ning her, hvis det er svært at ta­le med dig om de her ting, « si­ger Lo­ne Smidt.

’ Hvor­når bli­ver min pik stor?’

Mel­lem 30 og 44 pct. af de 13- åri­ge har ik­ke no­gen at ta­le åbent og ær­ligt med om krop, kæ­re­ster og fø­lel­ser, vi­ste en rap­port fra Bør­ne­rå­det i 2014. Ik­ke blot for den­ne grup­pe, men for al­le børn og un­ge kan det væ­re godt at ken­de til de gra­tis til­bud Se­xli­ni­en. dk og Pri­vatsnak. dk, hvor de ano­nymt kan stil­le spørgs­mål om bl. a. sex, krop­pen og kær­lig­hed.

» For de 10- 15- åri­ge hand­ler spørgs­må­le­ne me­get om krop­pen og om, hvor­dan den ud­vik­ler sig: hvor­når har man sæd­af­gang før­ste gang, hvor­dan kom­mer ens bryster til at se ud, hvor­for ser mi­ne kønslæ­ber så­dan ud, hvor­når bli­ver min pik stor, « for­tæl­ler Jep­pe Hald, der er na­tio­nal pro­jekt­le­der for Se­xli­ni­en.

Han op­le­ver, at de yng­ste helst ik­ke vil skil­le sig for me­get ud, men de vil og­så ger­ne væ­re med:

» Man øn­sker ik­ke at væ­re den før­ste, der op­le­ver no­get, men man vil hel­ler ik­ke væ­re den sid­ste. «

Fra 12- år­sal­de­ren be­gyn­der spørgs­må­le­ne om sex at kom­me:

» De spør­ger, hvor­dan det fø­les at ha­ve sex, om det gør ondt før­ste gang. Og oft e for­tæl­ler de om eg­ne el­ler an­dres op­le­vel­ser - var det okay? «

Jep­pe Hald for­tæl­ler at spørgs­mål om præ­ven­tion og om, hvor­vidt man kan bli­ve gravid på den ene el­ler an­den må­de, kom­mer på ba­nen om­kring 15- år­sal­de­ren.

Tænk in­ter­net­tet med

Som for­æl­der er det me­get svært at sty­re, hvad selv de mind­ste børn fal­der over af seksu­el­le bil­le­der og vi­deo­er. Der­for er det vig­tigt og­så at tæn­ke in­ter­net­tet ind i sam­ta­ler om krop og seksu­a­li­tet, al­le­re­de når bør­ne­ne er små, si­ger Lo­ne Smidt.

» Det er så nemt at kom­me til at sta­ve for­kert og plud­se­lig hav­ne på hjem­mesi­der, som man mo­den­heds­mæs­sigt ik­ke er klar til at se. Sig at I godt for­står, hvis de sy­nes, de her si­der kan vir­ke spæn­den­de, men de er for voks­ne, så dem skal de luk­ke ned, « si­ger hun og fort­sæt­ter: » Og har de set ting, de syn­tes er mær­ke­li­ge, så må de ger­ne spør­ge jer for­æl­dre om det. Som for­æl­dre kan man jo og­så sør­ge for at væ­re til­ste­de, når bør­ne­ne sur­fer på in­ter­net­tet. «

Oft e er det mor, der ta­ger snak­ken om de svæ­re ting, men far har og­så no­get vig­tigt at si­ge, si­ger Lo­ne Smidt og op­for­drer til, at dis­se sam­ta­ler bli­ver en fæl­les op­ga­ve frem­over:

» Sørg for at bar­net ved, at det al­tid er vel­kom­men til at stil­le spørgs­mål. «

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.