GU­I­DE: SÅ­DAN TA­LER DU MED DIT BARN

BT - - SØNDAG -

Respek­ter dit barns græn­ser

Vær op­mærk­som på, når dit barn vi­ser dig, hvor hans el­ler hen­des græn­ser er. For ek­sem­pel hvis han el­ler hun ik­ke vil kram­me el­ler kys­se dig el­ler en an­den el­ler vil ha­ve sit væ­rel­se/ te­le­fon/ com­pu­ter i fred. Når du respek­te­rer dit barns sig­na­ler, støt­ter du dit barn i at læ­re, at han el­ler hun har ret til at be­stem­me over sin egen krop og ret til pri­vat­liv − og at et nej er et nej.

Lær dit barn om ret­tig­he­der og respekt

Lær dit barn at respek­te­re for­skel­lig­he­der ved at ta­le om det, hvis du op­le­ver, at dit barn dril­ler el­ler ta­ler grimt om an­dre på grund af krop, køn, fa­mi­li­er el­ler seksu­a­li­tet. Re­a­ger, hvis dit barn bru­ger ord som ’ fe­de’, ’ lu­der’ el­ler ’ bøs­se­røv’. For­klar, hvad or­de­ne be­ty­der, og at du ik­ke vil ha­ve, at dit barn bru­ger dem hver­ken i sko­len, med ven­ner­ne el­ler hjem­me.

Hjælp dit barn på net­tet

På net­tet kan børn let kom­me til at se bil­le­der, der vi­ser no­get seksu­elt. El­ler de kan få ube­ha­ge­li­ge til­bud, når de chat­ter med an­dre. Din re­ak­tion er vig­tig. Skæld ik­ke ud, men lad i ste­det bar­net for­tæl­le om, hvad det har set og op­le­vet, og hvor­dan det føl­tes. For­klar bar­net, at han el­ler hun al­tid kan kom­me til dig, hvis det op­le­ver ting på net­tet, som ik­ke er ra­re.

Kom på ba­nen som far

Det er oft est mor­de­en, som bar­net, uan­set køn, ta­ler med om dis­se em­ner. Men der er in­gen na­tur­lov, der si­ger, at fædre ik­ke har en rol­le at spil­le. Så kom på ba­nen som far og vis dit barn, at du og­så kan hjæl­pe med støt­te og svar.

Re­agér på din be­kym­ring

Som for­æl­der kan man væ­re usik­ker på, hvad der er al­min­de­lig seksu­el ad­færd i for­hold til et barns al­der. Hvis dit barn si­ger el­ler gør

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.