SPIL

BT - - SØNDAG - Pc MMO Mus

Ma­ski­ner: Gen­re:

***** *

Turt­le Beach er me­get kendt for si­ne fan­ta­sti­ske ga­m­ing he­ad­sets, men fi rma­et gør og­så i an­det ud­styr. Grip Are­na er en su­per god Mo­ba mus, der er til­pas­set 100 pct. til ga­m­ing. Mu­sen har 12 pro­gram­mer­ba­re knap­per på si­den, der ly­ses op med LED. Præ­ci­sio­nen er høj med he­le 8200 DPI, hvil­ket har enorm stor be­tyd­ning for bru­ge­ren. Grip Are­na sy­nes at kun­ne til­freds­stil­le spil­ler­ne på al­le punk­ter, og med en ud­salgs­pris på 559 kr. lig­ger den end­da i en la­ve­re en­de af ska­la­en rent pris­mæs­sigt. Nog­le af de mest op­sigtsvæk­ken­de fi gu­rer til det ny­e­ste Skylan­ders- spil var Don­key Kong og Bow­ser med de­res far­tø­jer. Fi­gu­rer­ne ud­kom kun som en del af Star­ter Pa­ck til hen­holds­vis Wii U og Nin­ten­do 3DS, og fi gu­rer­ne vir­ker og­så kun på de to plat­for­me. Nu er der ud­kom­met Com­bo Pa­cks med beg­ge fi gu­rer, og de bli­ver gi­vet­vis me­get po­pu­læ­re. Spe­ci­elt Bow­ser, der kun er solgt i be­græn­set an­tal til 3DS. Dog skal man væ­re op­mærk­som på, at de sta­dig­væk kun vir­ker til Nin­ten­dos ma­ski­ner og IK­KE på Playsta­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.