Su­per- sen­si­tiv over­for lug­te og hø­je ly­de

BT - - SØNDAG -

Jeg har et pro­blem, som jeg hå­ber, du kan hjæl­pe mig med at fi nde en løs­ning på.

Min kæ­re­ste får nog­le gan­ge et fa­mi­lie­med­lem på be­søg, som lug­ter rig­tig me­get. Det er næ­sten ik­ke til at hol­de ud at væ­re i sam­me rum, og f. eks. kan man lug­te det i pu­der, tæp­per og so­fa, som jeg så skal va­ske eft er be­søg. Han bor hos si­ne for­æl­dre, da han er 13 år og det vil­le ik­ke hjæl­pe at si­ge no­get til dem.

Jeg er oveni enormt sen­si­tiv over for lug­te, duft e og hø­je ly­de, hvil­ket gør det end­nu me­re ube­ha­ge­ligt. Jeg aner ik­ke, hvor­dan jeg skal få det sagt, el­ler hvad jeg skal gø­re.

Har du et godt råd? Årh, jeg er og­så su­per sen­si­tiv over­for den slags, så du har min sym­pa­ti og for­stå­el­se. Nu er lugt jo man­ge ting. F. eks. ha­der jeg stærk lugt af her­re­par­fu­me. Det vil­le kun­ne imø­de­kom­mes ved at på­stå, at man var al­ler­gisk, så det er jo nok en an­den lugt, du re­fe­re­rer til. Jeg kan ik­ke for­stå, at den 13- åri­ges for­æl­dre ik­ke og­så lug­ter, men 13 år... så sker der jo no­get med hor­moner etc, som gør, at su­re tæ­er, arms­ved og hår­bund li­ge stin­ker ek­stra vold­somt.

Jeg sy­nes, du skal ha­ve din kæ­re­ste på ba­nen her. Giv ham lov til at skub­be det over i sjov el­ler må­ske end­da til at hæn­ge dig en smu­le ud. Han kan evt. med den stør­ste ho­ved­rysten si­ge til for­æl­dre­ne, at hans over­sen­si­ti­ve kæ­re­ste re­a­ge­rer på en lugt, der ud­går fra de­res søn, så om de vil væ­re over­bæ­ren- de og vi­se et hen­syn. Det er... må jeg si­ge... ufat­te­ligt, svært at få det sagt på en må­de, så det ik­ke ly­der for­kert. Og der­for tror jeg og­så, du skal væ­re me­get spe­ci­fi k om, hvad der lug­ter. Er det i vir­ke­lig­he­den hans tøj? No­get med jord­s­lå­et­hed? Våd sport­st­a­ske? Jo me­re kon­kret du er, de­sto nem­me­re er det at fi nde år­sa­gen og gø­re no­get ved den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.