Det bli­ver me­re og me­re sik­kert at fly­ve

BT - - REJSER -

TRYG­HED over læn­ge­re tid vi­ser, at det bli­ver me­re og me­re sik­kert af fly­ve, « ud­ta­ler IATA’s ge­ne­ral­di­rek­tør To­ny Ty­ler. Ri­si­ko for ulyk­ker er fal­det Godt nok var 2015 som en­kelt­stå­en­de år ik­ke li­ge så sik­kert som 2014, men kig­ger man på gen­nem­snit­tet for de se­ne­ste fem år, så er ri­si­ko­en for al­vor­li­ge flyu­lyk­ker fal­det. Og den ten­dens be­kræf­ter Paul Hul­me Har­ri­son, der er for­mand for In­ge­ni­ør­for­e­nin­gens Fly­ve­tek­ni­ske Sel­skab, IDA FLY.

» Tek­no­lo­gi­en ud­vik­ler sig he­le ti­den, og bå­de pi­lo­ter, in­ge­ni­ø­rer og tek­ni­ke­re bli­ver dyg­ti­ge­re. Al­le kom­po­nen­ter om­kring fly­et bli­ver me­re sik­re, for­di det sim­pelt­hen er et krav fra bran­chen. Og den ud­vik­ling stop­per ik­ke fo­re­lø­big, « si­ger in­ge­ni­ø­ren.

Paul Hul­me Har­ri­son pe­ger på, at når der gen­nem åre­ne er sket fa­ta­le flystyrt, så til­træk­ker det sig op- mærk­som­hed, for­di ulyk­ken of­te er vold­som og på be­kost­ning af man­ge men­ne­ske­liv.

» Bran­chen har selv­føl­ge­lig svært ved at le­ve med al­vor­li­ge ulyk­ker, og det har skabt en frem­sy­net sik­ker­heds­kul­tur, hvor man gør me­get ud af at gå til­ba­ge og kig­ge på fejl for at læ­re af dem og ud­vik­le nye løs­nin­ger, « for­kla­rer han og frem­hæ­ver, at man som fly­rej­sen­de skal væ­re be­vidst om at der, på trods af, at sik­ker­he­den bli­ver bed­re år for år, alt­så sta­dig er en ri­si­ko ved at fly­ve.

» Te­o­re­tisk set er der jo en ri­si­ko for at styr­te, men den er så lil­le, at det sand­syn­lig­vis er me­re far­ligt at kø­re ud til luft­hav­nen i sin bil, « si­ger den fly­tek­ni­ske for­mand. Al­tid ri­si­ko ved trans­port » Helt nøg­ter­nt hand­ler det om, at uan­set om man rej­ser med fly, bil el­ler bus, så er der en ri­si­ko ved at trans­por­te­re sig. Så må man spør­ge sig selv, om det er en ri­si­ko, man over­ho­ve­det vil lø­be, « fort­sæt­ter Paul Hul­me Har­ri­son, der og­så pe­ger på, at det ik­ke gi­ver me­ning at fra­væl­ge at fly­ve in­den­rigs i Afri­ka el­ler Ne­pal, hvis man ik­ke har ta­get in­fra­struk­tu­ren i be­tragt­ning.

» Det hand­ler al­tid om at sam­men­lig­ne mu­lig­he­der­ne og af­ve­je ri­si­ko­en. Og i det per­spek­tiv vil­le jeg næ­sten al­tid fly­ve, « si­ger Paul Hul­me Har­ri­son. Man gør me­get ud af at gå til­ba­ge og kig­ge på fejl for at læ­re af dem og ud­vik­le nye løs­nin­ger

Paul Hul­me Har­ri­son, for­mand In­ge­ni­ør­for­e­nin­gens Fly­ve­tek­ni­ske Sel­skab, IDA FLY

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.